( Työelämä )

Avainhenkilön sitouttaminen osakassopimuksella – tarkista ainakin nämä kohdat

Teksti Sarianna Heiska, OTM
Kuva iStock
Kun halutaan palkita ja sitouttaa yhtiölle tärkeitä työntekijöitä, yhtenä keinona on tarjota heille mahdollisuutta tulla yhtiön osakkeenomistajaksi.

Tämä on yleistä esimerkiksi kasvuyrityksissä, jotka työllistävät enenevässä määrin myös ekonomeja. Järjestely sitouttaa avainhenkilöitä eri tavoin kuin pelkkä peruspalkka tai lyhyen aikavälin bonusmallit, sillä jos yritys menestyy, taloudellinen menestys jaetaan omistajien kesken.

Usein tällaiseen järjestelyyn liittyy vaatimus sitoutua osakassopimukseen. Huomioi, että työsuhde ja osakkuus ovat kaksi eri asiaa, ja ne perustuvat eri lainsäädäntöön. On myös hyvä tiedostaa, että positiivisten kannustinvaikutusten ohella järjestelyn tavoitteena on sitouttaa avainhenkilö yritykseen ja tehdä poislähtö epähoukuttelevaksi vaihtoehdoksi. Osakassopimuksessa voidaankin sopia mm. osakkeiden luovutusrajoituksista, kilpailukiellosta, yhtiön osakkuuden sitomisesta työskentelyyn yhtiössä ja osakkeiden lunastamisesta työsuhteen päättyessä. Tarkista siis ainakin seuraavat asiat ennen osakassopimuksen allekirjoittamista.

Osakkeiden luovutusrajoitukset

Työpaikan vaihto voi tulla ajankohtaiseksi ennemmin tai myöhemmin. Selvitä itsellesi, kuinka osakkeista pääsee tarvittaessa eroon. Tarkista, onko sopimuksessa sovittu osakkeiden luovutusrajoituksista. Osakas voi sitoutua olemaan myymättä, luovuttamatta, panttaamatta tai muutoin siirtämättä omistamiaan yhtiön osakkeita. Luovutusrajoitus voidaan muotoilla vapaasti riippuen siitä, kuinka paljon osakkeen luovuttamista halutaan kulloinkin rajoittaa.

Ankarimmillaan osakkaalta saatetaan evätä kokonaan oikeus osakkeen luovuttamiseen epämääräiseksi ajaksi. Tällaista ehtoa on kohtuussyistä tarpeellista rajata esim. sopimalla, että luovutuskielto on määräaikainen tai että se koskee vain tiettyjä luovutuksensaajatahoja ja luovutussaantoja. Ehtoa voidaan pehmentää myös asettamalla kiellosta poikkeaminen suostumuksenvaraiseksi, jolloin osakas voi luovuttaa osakkeensa, kunhan on ensin hankkinut muilta suostumuksen luovutukselle. Täyskiellon sijaan voidaan sopia myös määräaikaisen luovutuskiellon ja etuostolausekkeen yhdistelmästä, jolloin osakkaalla olisi määräajan jälkeen oikeus luovuttaa osakkeensa ulkopuoliselle, kunhan hän on ensin tarjonnut osakkeitaan muille osakkaille ostettavaksi ennen niiden luovuttamista kolmannelle.

Työskentelyvelvoite ja osakkeiden lunastaminen työsuhteen päättyessä

Avainhenkilöitä voidaan sitouttaa yritykseen myös sopimalla osakassopimuksessa työskentelyvelvoitteesta jo olemassa olevan työsopimuksen lisäksi. On hyvä tiedostaa, että työ- ja osakassopimus ovat erillisiä sopimuksia eikä työsuhteen päättyminen lakkauta osakassopimusta ja siinä sovittuja velvollisuuksia. Työskentelyvelvoitteella avainhenkilö sitoutuu yleensä tekemään täysipäiväistä työtä yrityksen hyväksi ja velvoitetta täydennetään usein lausekkeella työntekijän osakkeiden lunastamisesta työsuhteen päättyessä. Tarkista siis, mitä osakeomistuksellesi tapahtuu tilanteessa, jossa työsuhteesi yhtiöön päättyy. On myös keskeistä selvittää, miten osakkeen lunastushinta määräytyy. Jos lunastushinta asetetaan osakkeiden käypään arvoon nähden erittäin alhaiseksi, ehto saattaa muodostua kohtuuttomaksi. Kohtuuttomuus voi realisoitua esim. silloin, jos työskentelisit pitkään yhtiön palveluksessa vaikuttaen työpanoksellasi yhtiön osakkeiden arvon kehittymiseen, mutta et saisi osakkeidesi lunastuksessa niistä vastineeksi juuri mitään.

Ankaraa lunastuslauseketta voidaan pehmentää ensinnäkin sopimalla päättymistilanteiden ja lunastushinnan erottelusta. Päättymistilanteet voidaan jakaa ns. hyvä lähtijä (good leaver) ja huono lähtijä (bad leaver) -tilanteisiin. Niiden pääperiaatteena on, että jos henkilön työskentely yhtiössä päättyy hänestä riippumattomista syistä (good leaver), hän saa joko pitää osakkeensa tai saa niistä lunastuksessa käyvän hinnan. Sen sijaan jos työskentely päättyy esimerkiksi henkilön laiminlyöntien tai oman irtisanoutumisen johdosta (bad leaver), osakkeiden lunastus toteutetaan sanktioluontoisesti alihintaisena. Lunastuslauseketta voidaan pehmentää myös vestauksella (vesting), jolloin lunastuksen kohteena olevien osakkeiden määrä vähenee sitä mukaa, mitä pidempään henkilö on työskennellyt yhtiössä. Vestaus voidaan toteuttaa myös porrastamalla osakkeiden määrän sijaan niiden lunastushinta, jolloin osakkeista maksettava hinta nousee lähemmäs osakkeiden käypää arvoa työskentelyn jatkuessa.

Tarkista myös, onko yhtiöllä tai muilla osakkailla vain oikeus vai myös velvollisuus lunastaa osakkeesi työsuhteesi päättyessä. Jos osakkeiden lunastamiseen ei ole velvollisuutta, riskinä on joutua pattitilanteeseen, jossa yhtiö tai osakkaat eivät lunasta poislähtijän osakkeita, mutta mahdollisen osakkeiden luovutuskiellon vuoksi osakkeita ei voisi luovuttaa ulkopuolisillekaan. Jos kilpailukiellon voimassaolo on sidottu osakkeiden omistamiseen, myös työpaikan vaihtaminen saattaa muodostua vaikeaksi pattitilanteen vuoksi.

Kilpailukielto

Avainhenkilöitä voidaan sitouttaa yhtiöön myös sopimalla osakassopimuksessa kilpailukiellosta. Kohtuuttomuusongelmat liittyvät usein kilpailukiellon kestoon ja kielletyksi katsottavan kilpailevan toiminnan määrittelyyn. Tarkista osakassopimuksesta kilpailukiellon kestoaika ja se, onko kilpailukiellon voimassaolo kytketty yhtiössä työskentelyyn ja sen päättymiseen vai osakeomistukseen ja sen päättymiseen. Osakkuuteen kytketty kilpailukielto on usein ankarampi, sillä se jatkuu, vaikka osakas ei enää työskentelisi yhtiössä. Tarkista myös, mitä kilpailevalla toiminnalla tarkoitetaan. Ehto tulee määritellä mahdollisimman täsmälliseksi ja tarkkarajaiseksi, sillä muuten kilpailukielto saattaa kohtuuttomasti rajoittaa mahdollisuuksiasi hankkia toimeentulosi valitsemallasi työllä, ammatilla tai elinkeinolla.

Työsopimuslain kilpailukieltoa koskevia ehtoja ei sellaisenaan sovelleta osakassopimuksessa sovittuihin kilpailukieltoehtoihin, mutta ne saattavat tulla merkityksellisiksi arvioitaessa yksittäistapauksessa osakassopimuksen kilpailukieltoehdon kohtuullisuutta työntekijäpienosakkaan kohdalla.

Sopimusrikkomuksen seuraamukset

Tarkista myös, miten osakassopimuksen rikkomisen seuraamuksista on sovittu. Sopimusvelvoitteiden noudattamista tehostetaan yleensä sopimussakolla. Valtavan suuri sopimussakko saattaa kuitenkin olla kohtuuton. Sopimussakkoehtoa voidaan pehmentää suuruuden tarkastelun lisäksi myös sopimalla, että maksuvelvollisuus syntyy ainoastaan rikottaessa kaikista olennaisimpia osakassopimusvelvoitteita kuten osakkeiden luovutusrajoituksia, työskentelyvelvoitetta, kilpailukieltoa tai salassapitoa. Jos muusta seuraamuksesta ei ole sovittu, sanktiona on vahingonkorvausvelvollisuus, jota on syytä kohtuusnäkökulmasta rajoittaa esimerkiksi sen keston ja korvattavan vahingon enimmäismäärän osalta tai liittämällä se vain tiettyjen olennaisten sopimuskohtien rikkomiseen. Myös osakkeiden lunastaminen alihintaisena työsuhteen päättyessä on sanktio. Tarkista myös, miten sanktiot kumuloituvat. Kohtuussyistä seuraamukset on syytä sopia toisensa ainakin tietyin osin poissulkeviksi.

13.2.2019

Muuta aiheesta

Suomen Ekonomit – Ekonomien työpaikat ja palkatLiity helposti jäseneksi tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti: EKONOMIT LIITY ETUNIMI SUKUNIMI numeroon 18200, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lähetä viesti      18200

Tai täytä lomake sivuillamme: www.ekonomit.fi/jasenyys

 
Valitse Lehti
Ekonomi 06 : 2013