( Työelämä )

Ekonomin mediaanipalkka 5 000 euroa

Teksti Juha Oksanen
Lokakuussa 2017 kokopäivätyössä olleen ekonomin keskiarvopalkka oli ilman tulospalkkioita 5 736 euroa ja mediaanipalkka 5 000 euroa kuukaudessa. Vastavalmistunut kauppatieteilijä ansaitsi mediaanitasolla 3 095 euroa.

Läs artikeln på svenska.

Suomen Ekonomien vuotuinen palkkatasotutkimus antaa hyvän kuvan liiton jäsenten palkkauksesta sekä sijoittumisesta työmarkkinoille. Viimeisin tutkimus tehtiin lokakuussa 2017.

Kyselyyn vastaajista 86 prosenttia oli toistaiseksi voimassa olevassa ja kuusi prosenttia määräaikaisessa kokopäivätyössä. Vakituisten osuus nousi jopa kolme prosenttiyksikköä viime vuoteen verrattuna. Sivutoimisina yrittäjinä työskenteli kuusi prosenttia vastaajista.

Asiantuntijatasolla toimi 43 prosenttia työssä olevista vastaajista, ylimmässä johdossa tai johdossa 22 prosenttia. Viimeksi mainittu osuus laski vuoden takaisesta prosenttiyksikön verran.

Palkkakehitys olematonta, suurta vaihtelua asematasoittain

Ekonomien keskimääräinen palkkakehitys näyttää lokakuusta 2016 lokakuuhun 2017 pysähtyneen paikalleen. Säännöllisen työajan ansioista (ilman tulospalkkioita) laskettu mediaanipalkka oli sama kuin edellisenä vuonna, kun se vuosi sitten vastaavassa kyselyssä oli noussut 2,0 prosenttia. Keskiarvopalkka nousi 0,8 prosenttia.

Palkkaa maksetaan selvästi muita vähemmän alle 10 henkilön organisaatioissa, joissa mediaanipalkka oli 4 500 euroa. Tässä ryhmässä mediaanin lasku edellisvuotisesta oli huomattava, jopa 200 euroa.

Helsingin talousalueella mediaanipalkka oli 5 400 euroa. Tuolla alueella palkkojen mediaani nousi vuoden aikana 1,9 prosenttia. Muualla Suomessa vastaava luku oli 4 500 euroa, mikä ei muuttunut edellisvuotisesta. Helsingin talousalueella työskenteli edelleen selvä enemmistö, kolme viidestä vastaajasta. Osuus kuitenkin laski edellisvuotisesta kahdella prosenttiyksiköllä.

Koko aineistossa ns. alkupalkkamediaani oli 3 095 euroa kuukaudessa. Edellisenä syksynä mediaani oli 3 200 euroa kuukaudessa. 105 euron lasku alkupalkkamediaanissa on prosentteina mitaten jopa 3,2. Tosin vastavalmistuneiden vastaajamäärä oli valitettavan pieni.

On myös muistettava, että eri vuosien vastaajajoukko ei ole henkilöidenttinen, vaan kyselyn kohderyhmä muodostetaan aina erikseen samojen satunnaisotos­periaatteiden mukaan Suomen Ekonomien jäsenrekisteristä.

Työn vaativuutta kuvataan pelkistetysti asematasolla. Sivun 14 kuviossa kokopäivätyössä olleiden vastaajien mediaani- ja keskiarvopalkat on kuvattu asematasoittain. Johtotasolla mediaanipalkka nousi 3,1 prosenttia. Keskijohdossa mediaanipalkka pysyi ennallaan, ja suurimmassa ryhmässä eli asiantuntijoilla se nousi 3,3 prosenttia. Ylimmässä johdossa mediaanipalkka laski 1,1 prosenttia.

Luontoisetujen yhteenlaskettu verotusarvo oli kokopäiväisten vastaajien osalta hieman suurempi kuin vuotta aiemmin, keskimäärin 381 euroa kuukaudessa. Mediaanitasolla se oli yhä puhelinedun verran, 20 euroa.

Yksityinen sektori työllistää ekonomeja

Ekonomit työllistyvät erityisesti yksityiselle palvelusektorille. Valtion palveluksessa työskenteli viisi prosenttia työssä olleista vastaajista, ja kuntasektorilla niin ikään viisi prosenttia. Järjestöt tai säätiöt puolestaan työllistivät kaksi prosenttia haastatelluista työssä käyvistä ekonomeista.

Palkkatutkimuksen mukaan yksityisen sektorin mediaanipalkka oli 5 200 euroa ja keskiarvopalkka 6 012 euroa. Mediaani nousi vuoden aikana 1,6 ja keskiarvo 3,1 prosenttia. Valtion palveluksessa olevien mediaani oli 4 520 euroa, tässä nousua 2,5 prosenttia, eli valtiolla työskentelevän ”euro” on 87 senttiä yksityiseen sektoriin verrattuna. Kuntasektorin mediaanipalkka oli 4 400 euroa, tässä nousua 3,1 prosenttia.

Tulospalkkausjärjestelmien yleisyys ei muuttunut vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. 54 prosenttia työssä olleista vastaajista kuului järjestelmien piiriin, yksityisellä sektorilla osuus oli jopa 64 prosenttia. Lähes neljä viidestä tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluneista sai vuoden aikana tulokseen perustuvia palkaneriä, missä oli nousua suhteessa syksyn 2016 tilanteeseen kuusi prosentti­yksikköä. Järjestelmät ovat yleisimmin käytössä suurissa yrityksissä.

Tulospalkkioiden osuus vuosiansiois­ta mediaanilla ilmaistuna oli tälläkin kerralla kymmenen prosenttia. Tulokseen perustuvat palkanosat vaihtelevat: osuuden keskiarvo, 16,2 prosenttia vuosiansiosta, oli samaa tasoa kuin vuosi aiemmin. Osuus vaihtelee muun muassa asematason mukaan. Asiantuntijoilla mediaani oli 9, keskijohdolla 10 ja johdolla 15 prosenttia vuosiansioista.

Ekonomit työskentelevät ilmoituksensa mukaan viikossa keskimäärin 41,1 tuntia, taso on vakiintunut tähän viime vuosina. Kokoaikaisessa työsuhteessa olleilla luku oli 41,4 tuntia ja asematasoittain tarkasteltuna asiantuntijoilla 40,2, keskijohdossa 41,8 ja johtotasolla 43,4 tuntia.

Yleiskorotusten osuus pieneni odotetusti

Yli puolet, 53 prosenttia, työssä olleista vastaajista ilmoitti ansioidensa nousseen tarkasteluvuoden aikana. Vuosi sitten osuus oli jopa kymmenen prosenttiyksikköä suurempi. 38 prosenttia ilmoitti palkkansa pysyneen ennallaan ja viisi prosenttia palkkansa laskeneen.

Yleiskorotuksen ilmoitti saaneensa 19 prosenttia vastaajista, joilla palkka oli muuttunut suhteessa vuoden takaiseen. Määrä oli peräti 23 prosenttiyksikköä viime vuotista vähemmän. Vastaavasti henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyvän palkankorotuksen, niin sanotun meriittikorotuksen ilmoitti saaneensa reilu kolmannes, 34 prosenttia palkassaan muutoksen kokeneista vastaajista. Tässä oli kahdeksan prosenttiyksikköä kasvua vuoden takaiseen.

Viidennes palkassaan tapahtuneen muutoksen kokeneista vastaajista oli aloittanut uudessa tehtävässä ja saman verran oli vaihtanut työnantajaa vuoden aikana. Työpaikan vaihtaminen on tyypillisintä alku-uralla ja erityisen yleistä alle 30-vuotiailla.

Noin puolet Suomen Ekonomien jäsenistä työskentelee asiantuntija- tai keskijohdon tehtävissä työehtosopimuksettomilla aloilla (esim. kauppa, vakuutus, tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi, elintarvikeala). Mahdollinen yleiskorotus perustuu silloin lähinnä työnantajan omaan päätökseen, ja henkilökohtaisten palkkaneuvottelujen merkitys on erityisen suuri. Toki vuosi 2017 oli kilpailukykysopimuksen takia leimallisesti ns. korotukseton vuosi sopimusten piirissä olevillakin. Samalla se oli vahvasti neuvotteluvuosi, jolloin uusista työehtosopimuksista ja niihin sisältyvistä palkankorotuksista pyrittiin ja laajalti onnistuttiinkin sopimaan.

Työehtosopimuksista ja niihin perustuvista alakohtaisista palkankorotuksista lisätietoa löytyy Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n sivuilta, www.ytn.fi, sekä julkisella sektorilla työskentelevien akavalaisten virka- ja työehtosopimusten osalta Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKO ry:n sivuilta, www.juko.fi.

Kuluttajahinnat laskivat reaaliansioita

Ekonomien palkkakehitystä arvioitaessa kannattaa peilata niitä muihin talouden tunnuslukuihin. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli lokakuussa 0,5 ja marraskuussa 0,8 prosenttia. Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennusteessa palkan ostovoiman uskotaan kasvavan prosentilla vuonna 2018. Kuluttajahintaindeksin arvioidaan nousevan 1,4 prosenttia vuonna 2017 (PT).

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2017 heinä–syyskuussa 0,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaaliansiot puolestaan laskivat 0,4 prosenttia edellisen vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna. Reaaliansioiden laskuun vaikutti kuluttajahintojen nousu.

15.2.2018

Näin palkkatutkimus tehtiin

Kyselylomake postitettiin joka toiselle alle 65-vuotiaalle, työvoimaan kuuluvalle Suomen Ekonomien jäsenelle, joka jäsenrekisterin mukaan asuu kotimaassa.

3 280 jäsentä joko palautti lomakkeen tai vastasi siihen verkossa annettuun määräaikaan mennessä. Vastausaste, noin 24 prosenttia, laski varsin paljon viime vuodesta. Vastaajien keskiarvoikä oli 43,4 vuotta ja niin sanottu ekonomi-ikä 16,5 vuotta. Kokopäivätyön kuukausiansio­tiedon kertoi 3 077 vastaajaa.

Vastaajien sekä jäsenrekisteristä poimitun perusjoukon rakennetta voidaan verrata toisiinsa joidenkin taustamuuttujatietojen – iän, sukupuolen, alueellisen jakauman, toimialan sekä asematason – suhteen. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta nämä ryhmät vastaavat toisiaan varsin hyvin. Vertailtavuus aikaisempiin vuosiin on pääsääntöisesti mahdollista vastaajarakenteen samankaltaisuuden ansiosta. Jäsenrekisteritietojen mukaan päätoimisina yrittäjinä toimivat jätettiin nyt jo vakiintuneen käytännön mukaan pois kyselyotoksesta.

Tutkimuksen tuloksia käytetään jäsenten käytössä olevan palkkaneuvontaohjelma Palkkatutkan tausta-aineistona. Tutkimuksessa mukana oli yhdessä muiden YTN-liittojen kanssa toteutettu osio, jossa tarkasteltiin työn vaativuuden arviointia, kilpailukykysopimuksen soveltamista työpaikoilla, niin sanotun harmaan työajan määriä, etätyökäytäntöjä sekä työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Lisäksi Suomen Ekonomit kysyi työsopimuksiin mahdollisesti liitetyistä kilpailukieltopykälistä. Näihin teemoihin palataan tulosten osalta tarkemmin myöhemmin tänä vuonna.

Muuta aiheesta

Suomen Ekonomit – Ekonomien työpaikat ja palkatLiity helposti jäseneksi tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti: EKONOMIT LIITY ETUNIMI SUKUNIMI numeroon 18200, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lähetä viesti      18200

Tai täytä lomake sivuillamme: www.ekonomit.fi/jasenyys

Blogeissa
Ainutlaatuinen sinä – ainutlaatuinen osaamisesi

Asiakkaani kysyvät minulta usein, miten he voivat erottua muista oman alansa osaajista ja miten he saisivat rekrytoijat kiinnostumaan itsestään. Minä vastaan heidän kysymykseensä vastakysymyksellä: Mistä sinä olet kiinnostunut ja missä olet onnistunut?

Erottuakseen muista työmarkkinoilla ei tarvitse olla maailman paras omalla alallaan, ei edes Suomen tai oman kaupungin paras. Tärkeää on, että kerrot selvästi ja ytimekkäästi, missä olet hyvä etkä pakota lukijaa päättelemään erinomaisuuttasi työhistoriasi tai muun kokemuksesi perusteella.

Kun luen asiakkaitteni CV:itä ja hakemuksia, huomaan kuinka kaavamaisia lauseita niihin kirjoitetaan. Ihmisillä näyttää menevän aivot jollakin tavoin lukkoon, kun kyse on oman osaamisen markkinoinnista. Tai ehkä kyse onkin juuri siitä, että CV:tä ja hakemusta ei koeta oman osaamisen markkinoinniksi vaan itsensä kehuskelemiseksi. Jokainen myös tietää, että kehuskelu ei herätä kenenkään kiinnostusta, mutta on vaikea löytää tapaa kertoa omasta osaamisesta muulla tavalla.

Kiinnostus johtaa onnistumiseen

Kun ryhdyt miettimään omaa, ytimekästä markkinointiviestiäsi, on monta tapaa lähestyä asiaa.

Yksi tapa on ryhtyä miettimään, mistä asioista olet aidosti kiinnostunut. Kiinnostusten ei tarvitse liittyä suoraan työhön, vaan kysy itseltäsi, mikä sinua ylipäätään elämässä kiinnostaa.

Toinen kysymys on: Missä olet onnistunut? Milloin olen kokenut iloa ja innostusta? Milloin olen nauttinut työn tekemisestä ja aikaansaamisesta? Vastaukset voivat edelleen liittyä mihin tahansa elämänalueeseen, työhön, harrastuksiin, luottamustehtäviin, perhe-elämään tai muuhun vapaa-aikaan. Yleensä onnistumme asioissa, jotka meitä kiinnostavat, joten kysymykset liittyvät myös toisiinsa.

Kolmas kysymys kuuluu: Miksi olet onnistunut? Mitkä taidot, tiedot tai toimintatavat tai ominaisuudet olivat mukana onnistumisessa?

Kun tarkastelet muutamia, ehkä useampiakin, onnistumisia, voit alkaa huomata yhteneväisyyksiä. Huomaatkin, että samat toimintatavat, taidot, tiedot ja osaamiset vaikuttavat onnistumiseesi, tapahtuipa se millä elämänalueella tahansa.

Samassakin asiassa voi onnistua monella tavalla. Onnistutko esimerkiksi siksi, että sinulla on jonkin asian syvällistä osaamista, pystyt soveltamaan sitä käytäntöön ja vielä kertomaan siitä toisille yksinkertaisesti. Vai onnistutko siksi, että löydät oikeat ihmiset, joilla on tarvittava asiantuntemus ja osaat innostaa ryhmän antamaan parhaat taitonsa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi?

Kiteytä osaaminen kuvaksi

Mitkä osaamiset, taidot, tiedot, toimintatavat tai ominaisuudet nousevat esille äskeisen analyysisi perusteella? Sparraa hiukan itseäsi, ideoi, yhdistele, laajenna tai syvennä. Pyri kiteyttämään omannäköinen osaamiskokonaisuus, jossa on 3 – 5 ydinaluetta. Kun olet löytänyt ydinalueet, piirrä kuva, malli tai kaavio, johon tiivistyy juuri sinun osaamisesi. Millainen kolmio, tähti tai muu kuva sinun ainutlaatuisesta osaamiskokonaisuudestasi piirtyy?

Arja Parpala
Uravalmentaja

03.01.2018
Paniikkia ja pieruverkkareita – perhevapaalta paluun haasteet ja ihanuus

Kun töihin paluuni esikoisen syntymän ja ensimmäisen perhevapaaperiodini jälkeen lähestyi uhkaavasti, haikeat ajatukset ja uhkakuvat (lue: pienoinen paniikki) ottivat valtaa ajatuksissani. Yhä useampana yönä sain nähdä vähintäänkin outoja työpaikkaliitännäisiä unia. Murehdin paitsi sitä, miten pieni ihmisen taimeni pärjää vieraissa käsissä ja ilman täydellisen äitinsä hoivaa (kyllä, tämä on ironiaa), myös sitä kuinka itse selviydyn palatessani työrintamalle. Panikoin, onko tietotaitoni jo täysin vanhentunut – olinhan ollut pois ihan kokonaisen vuoden! – ja olivatko hormonihuurut tuhonneet ajattelukapasiteettini lopullisesti.

Kun jätin pikkuiseni hoitoon, hän ei jäänyt itkemään perääni, mutta itse vollotin ensin bussipysäkillä ja toiseen otteeseen työkaverini toivottaessa minut halauksin tervetulleeksi takaisin. Tykkään kovasti työstäni, mutta silti pohdin pienessä päässäni, olisiko hyvä äiti malttanut olla kotosalla kotvasen kauemmin.

Toinen kerta toden sanoo?

Toisella kerralla olin perhevapailla hurjat puoli vuotta kauemmin ja pääsin hieman vähemmällä etukäteisstressaamisella. Työkaveritkin ilmestyivät unissani erikoisiin asiayhteyksiin vasta lähempänä töihin paluun ajankohtaa. Ehkä asiaa ei arjessa kahden pienen lapsen kanssa ehtinyt niin paljon vatvoa, mutta yhtäkkiä ensimmäisen työpäivän aatto vain koitti ja tajusin että pieruverkkarit ja imetyshuppari pitäisi vaihtaa johonkin astetta korrektimpaan asukokonaisuuteen.

Toisen lapsen kohdalla mammailun merkeissä vietetyn rupeaman päättyminen ei enää tuntunutkaan niin isolta asialta. Älysin myös jo heti alkuun nauttia enemmän työelämän haasteista, päivittäisestä aikuisesta seurasta ja siitä, että lounaan sai syödä lämpimänä ilman että kukaan huutaisi kesken kaiken pyyhkimään. Jäin bussista oikealla pysäkillä ja melkein joka päivä hyppäsin vielä ihan oikeaan junaankin. Työhuoneeni koordinaatitkin olivat ennallaan.

Töihin paluuseen panostettava

Sen lisäksi että pari ihanaa työkaveriani päivitti minulle perhevapaani aikana toimiston kuumimpia kuulumisia, pidimme esimieheni kanssa sovitusti ja toiveestani yhteyttä. Usein pelisäännöt yhteydenpidosta jäävät kuitenkin sopimatta. Moni äiti ei tiedä onko tervetullut takaisin, esimies on saattanut vapaan aikana vaihtua toiseen eikä organisaatiokaan ole ennallaan.

Omassa päässäni pyöri toisenkin perhevapaan jälkeen kaikesta huolimatta iso liuta kysymyksiä: ”Keitä nää tyypit on? Miten nää ohjelmat toimii? Mitkä ne salasanat näihin kaikkiin ohjelmiin nyt olikaan? Mitä nää kaikki projektit ja lyhenteet tarkoittaa? Osaanko mä enää mitään? Mä en osaa enää mitään!? Miksi mun laukussani on pehmohiiri, likainen sukka kokoa 22 ja palohälytin?”

Kaiken tämän säädön ja tunnekuohujen keskellä saan nykytilanteen valossa kuitenkin olla tyytyväinen, ja yllämainittu hämmennys ja sekoilu ovat pieniä murheita. Työpaikkani oli tallella ja työtehtäväni olivat ennallaan. Perhevapaaltahan palataan ensisijaisesti siihen työhön, josta perhevapaalle on lähdetty ja josta on työsopimuksessa sovittu. Tämä on selvää. Vai onko? Valitettavan usein näin ei ole. Yksi yleisimmistä ekonomien yhteydenottoaiheista työsuhdejuristeillemme on perhevapaalta paluuseen liittyvät ongelmat työpaikalla.

Äiti-ihmisillä on aivan tarpeeksi pähkäiltävää ja haastetta töihin paluu -merkkisessä elämänmuutoksessa muutoinkin eikä työn ja perheen yhteensovittaminen kaipaa enää ylimääräistä extrajännitystä ja draamaa. Ja kyllä: haasteita voi olla isilläkin, mutta ainakin Ekonomien jäsenistä toistaiseksi vuosittain vain kourallinen miehiä ilmoittaa olevansa pidemmällä perhevapaalla.

Summa summarum: Kaikki voittavat, kun perhevapaalta töihin paluuseen panostetaan.

Tanja Hankia
Asiakkuusvastaava, kylterit ja nuoret ekonomit

21.12.2017
Esimies työsuhteen säännösviidakossa

Työelämän lainsäädännössä on työnantajalle annettu oikeuksia ja asetettu monenlaisia velvoitteita. Käytännön tilanteissa työnantajaa edustaa yksittäinen esimies, joka käyttää työnantajayhteisön puolesta työnjohtovaltaa ja toisaalta vastaa työnantajavelvoitteiden asianmukaisesta noudattamisesta työpaikan arjessa. Lainsäädäntöviidakossa suunnistaminen voi toisinaan olla haasteellista, koska esimiehen koulutus ja työkokemus ovat tyypillisesti muulta toimialalta kuin työoikeudesta.

Työnantajalla on tulkintaetuoikeus työsuhteessa kulloinkin sovellettavasta lain tai työehtosopimuksen kohdasta. Jos työntekijä ja esimies ovat erimielisiä säännöksen oikeasta soveltamisesta, on työntekijän noudatettava esimiehen soveltamistulkintaa, kunnes erimielisyys on saatu ratkaistua. Ääritilanteessa ratkaisu voi tapahtua vasta tuomioistuimessa. Toisaalta työnantajalla on myös vastuu esittämästään tulkinnasta ja jos tulkinta sittemmin vahvistetaan virheelliseksi, on työnantajan korvattava työntekijälle tästä mahdollisesti aiheutunut vahinko.

Työsopimuslaissa tänä vuonna merkittäviä muutoksia

Työsopimuslaki on painoarvoltaan merkittävin työelämää säätelevä laki ja se sisältää säännöksiä mm. työsuhteen osapuolten yleisistä oikeuksista ja velvollisuuksista, työsopimuksen muodosta, kestosta ja päättämisestä. Työsopimuslakiin on vuonna 2017 tehty merkittäviä muutoksia mm. koeajan kestoon, määräaikaisen työsopimuksen perusteisiin ja irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuuteen. Näistä on kerrottu tarkemmin Ekonomi-lehtemme tämän vuoden toisessa numerossa.

Työsopimuslaissa on myös määritelty työsopimussuhteen tunnusmerkit, joiden perusteella arvioidaan, onko osapuolten välillä ylipäätänsä työsopimussuhde vai jonkinlainen toimeksianto- tai konsulttijärjestely. Työelämän yleisen lainsäädännön soveltuminen edellyttää luonnollisesti, että kyseessä on työsopimussuhde.

Muita keskeisiä työelämän lakeja ovat mm. yhteistoimintalaki, työaikalaki, vuosilomalaki, työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki, tasa-arvolaki sekä laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Lainsäädännön lisäksi työsuhdetta voi säännöttää myös normaali tai yleissitova työehtosopimus.

Lakien ja työehtosopimusten soveltamisesta

Työehtosopimuksen normaalisitovuudesta on kyse, kun työnantajayhteisö on järjestäytynyt alansa työnantajaliittoon ja on tämän johdosta velvollinen noudattamaan oman alansa työehtosopimusta. Jos valtakunnallinen työehtosopimus on asianomaisella alalla kattava (työnantajaliittoon kuuluvien työnantajien palveluksessa on vähintään 50 % alan kaikista työntekijöistä) voidaan työehtosopimus vahvistaa yleissitovaksi. Käytännössä yleissitovuus tarkoittaa sitä, että alalla toimivan järjestäytymättömänkin työnantajan on työsuhteissa noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä. Lisäksi työehtosopimuksen noudattaminen voi perustua myös siihen, että osapuolet ovat sopineet siitä työsopimuskirjauksella.

Työelämän lakeja ja työehtosopimuksia sovellettaessa on syytä muistaa, että valtaosa säädöksistä on ns. pakottavaa oikeutta. Esimies ja työntekijä eivät voi työsopimuksella sopimalla poiketa pakottavasta säännöksestä. Esimerkiksi varsin tavallinen kirjaus siitä, ettei työsuhteessa noudateta työaikalakia on pätemätön, ellei työntekijä tosiasiallisesti ole sellaisessa asemassa tai työssä, että hän työaikalain poikkeussäännöksen nojalla jää lain soveltamisen ulkopuolelle. Tällöin työaikalain ulkopuolelle jääminen perustuu työaikalain säännökseen, jossa on määritelty lain ulkopuolelle jäävät työt ja tehtävät, eikä niinkään työsopimuskirjaukseen.

Työelämän lainsäädäntö ja yleissitovat työehtosopimukset ovat yleisesti saatavilla valtion säädöstietopankki Finlexissä osoitteessa www.finlex.fi. Säädöstietopankista löytyvät myös työtuomioistuimen tuomiot ja korkeimman oikeuden ennakkopäätökset, jotka linjaavat merkittävällä tavalla työelämän lakien ja työehtosopimusten tulkitsemista.

Oikeudelliset palvelumme tukevat ekonomi-esimiehiä tai -yrittäjiä työelämän oikeuskysymyksissä. Työnantajaneuvontamme palvelee arkisin klo 9.00 – 16.00 numerossa 020 692 923.

Jan Degerlund
Lakiasiainjohtaja

19.12.2017
 
Valitse Lehti
Ekonomi 06 : 2013