( Johtaminen )

Hyvää tekevä yritys pärjää

Teksti Matti Koskinen
Kuvat Anni Koponen
Sonja Lahtinen tutkii väitöskirjassaan, miten suomalaisyritysten vastuullisuusjohtajat tekevät päätöksiä. Hän uskoo, että yritysten on paitsi kannettava vastuunsa, myös pyrittävä aktiivisesti ratkaisemaan globaaleja ongelmia.

Elämme maailmassa, jossa yhteiskunnan perinteiset valta- ja vaikutusrakennelmat muuttuvat. Valtioiden ja politiikan mahdollisuudet ratkoa globaaleja yhteiskunnallisia ja ympäristöongelmia ovat rajalliset. Markkinatalouden varaan ­rakentuvassa maailmassa ratkaisijan rooli lankeaa yhä useammin yrityksille.

”Pitkään on ajateltu, että yritykset ovat osa ongelmaa. Viime aikoina ajattelutapa on muuttunut: yritykset nähdäänkin osana ratkaisua”, sanoo tohtori­koulutettava Sonja Lahtinen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta.

Lahtinen tutkii väitöskirjassaan kestävyyden roolia yritysjohdon strategisessa päätöksenteossa. Yritysten sisäisiä prosesseja ja poliittisten päätösten ja sääntelyn vaikutusta yritysten toimintaan on tutkittu paljon, mutta Lahtinen tarkastelee nimenomaan päätöksentekijöitä.

”Juuri he vaikuttavat lopulta yritysten linjauksiin.”

Lahtinen haastattelee suomalaisfirmojen yritysvastuujohtajia ja kartoittaa heidän ajatteluaan ohjaavia kognitiivisia karttoja. Tärkeää on selvittää, miksi yritykset, jotka kohtaavat samanlaisia sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä haasteita reagoivat niihin hyvin eri tavoin.

Miten yritysjohto ajattelee?

Vastuullisuusjohtajien kirjo on hyvin laaja, insinööreistä juristeihin ja ekonomeista humanisteihin. Päätösten taustalla vaikuttavat siis myös erilaiset, usein tiedostamattomat ajattelumallit. Ne Lahtinen haluaa saada esiin.

”Mentaalimallit eivät ole pysyviä vaan dynaamisia, ja tiedostamalla omat mallinsa on mahdollista kehittää niitä”, Lahtinen selittää.

Tekeillä olevassa tutkimuksessaan Lahtinen on jo hahmottanut kaksi selkeää trendiä. Yleensä yritysvastuujohtajien mentaalimalleissa painottuu joko vastuullisuus tai kestävyys, ja tuo painotus heijastuu todennäköisesti myös yrityksen toimintakulttuuriin.

”Vastuullisuusajattelussa vastuu toteutuu suhteessa velvollisuuksiin. Kestävyysajattelu kietoutuu erilaisten ekosysteemien tai talouden jatkuvuuteen.”

”Yritysvastuun toteutumisen suhteen on selkeästi merkitystä, johdetaanko toimintaa velvollisuudesta vai halusta luoda jotain kestävää. Kun luodaan jotain kestävää, sillä on aidosti pitkän aikavälin liiketoiminnallisia tavoitteita palveleva tarkoitus”, Lahtinen selittää.

Vaikutusvalta velvoittaa yrityksiä

Lahtinen toivoo tutkimuksen auttavan yrityksiä pohtimaan kriittisesti kestävyyteen liittyvää päätöksen­tekoaan. Koko retoriikan olisi syytä siirtyä velvollisuuksien täyttämisestä kohti kestävää liiketoimintaa, joka luo kestävää hyötyä muille sidosryhmille ja koko maailmalle.

”Vastuullisuus ei ole sitä, että tehdään vain vähemmän pahaa, vaan sitä, että tehdään enemmän hyvää.”

Lahtinen ei ainoastaan tutki yritysvastuuta. Hän uskoo siihen vilpittömästi ja katsoo yritysten velvollisuudeksi tuottaa yleistä hyvää yhteiskunnalle siinä missä lisäarvoa osakkeenomistajille.

Innoitus väitöskirjaan syntyi, kun Lahtinen havaitsi omakohtaisesti, kuinka suuri vaikutusvalta yrityksillä on. Hän teki markkinoinnin gradunsa erään luksusbrändin palveluksessa vertaillen suomalaisten ja kiinalaisten kuluttajien mentaalimalleja suhteessa luksukseen.

”Se herätti näkemään, miten vahvasti markkinointi ja kulutuskulttuuri vaikuttavat ihmisten ajatteluun. Kun tutkimus oli valmis, irtisanouduin ja aloin ajatella vastuullisuuskysymyksiä ihan uudesta näkökulmasta. Ymmärsin, että yrityksillä on entistä suurempi vastuu, ja asiaa on syytä tutkia lisää.”

Kestävä liiketoiminta menestyy

Kestävät ratkaisut luovat Lahtisen mukaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja koituvat lopulta myös yrityksen hyväksi. Yleensä on parempi tarjota ratkaisuja todellisiin ongelmiin kuin luoda kysyntää keinotekoisesti.

”Seuraavat aidosti markkinalähtöiset innovaatiot liittyvät kestävyyteen. Ne ovat lähtöisin markkinoiden tarpeista, eivät yritysten omista lähtökohdista.”

Kenties suurin haaste on yleinen lyhytnäköisyys. Kestävyys ei tule mieleen, jos ajattelu ulottuu vain seuraavan kvartaalin loppuun. Ensimmäinen ja ehkä tärkein askel vastuullisuusajattelun uudistamisessa olisi horisontin ulottaminen yli kvartaalien. Samoin poliitikkojen aikajänteen tulisi ulottua yli vaalikausien.

”Meidän kaikkien pitäisi pystyä päätöksissämme ajattelemaan sitä maailmaa, jota emme vielä näe.”

Vastuullisuus kiinteäksi osaksi kauppatieteitä

Yritysvastuu näkyy yhä enemmän kauppatieteen tutkimuksessa ja koulutuksessa. Käytännössä jokainen kauppakorkeakoulu tarjoaa jo vastuullisuuteen keskittyvää koulutusohjelmaa.
Yritysvastuun tutkimus on tyypillisesti tieteiden­välistä, sillä vastuullisuuskysymykset koskettavat kaikkia yrityksen prosesseja.

”Uskon, että pian ei tarvita erikoistuneita koulutus­ohjelmia, koska vastuullisuuskysymykset ovat osa kaikkea kauppatieteen tutkimusta ja opetusta”, Sonja Lahtinen povaa.

14.2.2018

KTM Sonja Lahtinen

  • Tohtorikoulutettava, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
  • Tieteelliset saavutukset: Valittiin syksyllä 2017 esittelemään tutkimustaan Yalen yliopiston Sustainable Leadership -foorumiin ainoana tutkijana Pohjoismaista.
  • Seuraavat tutkimuskohteet: Tavoitteena jatkotutkimus ylimmän yritysjohdon parissa sekä tutkimustulosten hyödyntäminen käytännön konsultointityössä.

KAUTE-säätiö tukee tutkimusta

Sonja Lahtisen tutkimus on yksi viime vuonna KAUTE­-säätiön apurahaa saaneista tutkimuksista Suomessa.

KAUTE-säätiön tehtävänä on parantaa suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytyksiä tukemalla kauppa- ja teknillistieteellistä tutkimustoimintaa. Säätiö myöntää apurahoja edustamiensa tieteenalojen opiskeluun, opetukseen ja tutkimukseen.

KAUTE-säätiö on 2000-luvulla jakanut apurahoja yhteensä yli 6,5 miljoonaa euroa. Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö KAUTEn perustivat suomalaiset ekonomi- ja diplomi-insinöörijärjestöt vuonna 1956.

Muuta aiheesta

Suomen Ekonomit – Ekonomien työpaikat ja palkatLiity helposti jäseneksi tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti: EKONOMIT LIITY ETUNIMI SUKUNIMI numeroon 18200, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lähetä viesti      18200

Tai täytä lomake sivuillamme: www.ekonomit.fi/jasenyys

Blogeissa
Ainutlaatuinen sinä – ainutlaatuinen osaamisesi

Asiakkaani kysyvät minulta usein, miten he voivat erottua muista oman alansa osaajista ja miten he saisivat rekrytoijat kiinnostumaan itsestään. Minä vastaan heidän kysymykseensä vastakysymyksellä: Mistä sinä olet kiinnostunut ja missä olet onnistunut?

Erottuakseen muista työmarkkinoilla ei tarvitse olla maailman paras omalla alallaan, ei edes Suomen tai oman kaupungin paras. Tärkeää on, että kerrot selvästi ja ytimekkäästi, missä olet hyvä etkä pakota lukijaa päättelemään erinomaisuuttasi työhistoriasi tai muun kokemuksesi perusteella.

Kun luen asiakkaitteni CV:itä ja hakemuksia, huomaan kuinka kaavamaisia lauseita niihin kirjoitetaan. Ihmisillä näyttää menevän aivot jollakin tavoin lukkoon, kun kyse on oman osaamisen markkinoinnista. Tai ehkä kyse onkin juuri siitä, että CV:tä ja hakemusta ei koeta oman osaamisen markkinoinniksi vaan itsensä kehuskelemiseksi. Jokainen myös tietää, että kehuskelu ei herätä kenenkään kiinnostusta, mutta on vaikea löytää tapaa kertoa omasta osaamisesta muulla tavalla.

Kiinnostus johtaa onnistumiseen

Kun ryhdyt miettimään omaa, ytimekästä markkinointiviestiäsi, on monta tapaa lähestyä asiaa.

Yksi tapa on ryhtyä miettimään, mistä asioista olet aidosti kiinnostunut. Kiinnostusten ei tarvitse liittyä suoraan työhön, vaan kysy itseltäsi, mikä sinua ylipäätään elämässä kiinnostaa.

Toinen kysymys on: Missä olet onnistunut? Milloin olen kokenut iloa ja innostusta? Milloin olen nauttinut työn tekemisestä ja aikaansaamisesta? Vastaukset voivat edelleen liittyä mihin tahansa elämänalueeseen, työhön, harrastuksiin, luottamustehtäviin, perhe-elämään tai muuhun vapaa-aikaan. Yleensä onnistumme asioissa, jotka meitä kiinnostavat, joten kysymykset liittyvät myös toisiinsa.

Kolmas kysymys kuuluu: Miksi olet onnistunut? Mitkä taidot, tiedot tai toimintatavat tai ominaisuudet olivat mukana onnistumisessa?

Kun tarkastelet muutamia, ehkä useampiakin, onnistumisia, voit alkaa huomata yhteneväisyyksiä. Huomaatkin, että samat toimintatavat, taidot, tiedot ja osaamiset vaikuttavat onnistumiseesi, tapahtuipa se millä elämänalueella tahansa.

Samassakin asiassa voi onnistua monella tavalla. Onnistutko esimerkiksi siksi, että sinulla on jonkin asian syvällistä osaamista, pystyt soveltamaan sitä käytäntöön ja vielä kertomaan siitä toisille yksinkertaisesti. Vai onnistutko siksi, että löydät oikeat ihmiset, joilla on tarvittava asiantuntemus ja osaat innostaa ryhmän antamaan parhaat taitonsa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi?

Kiteytä osaaminen kuvaksi

Mitkä osaamiset, taidot, tiedot, toimintatavat tai ominaisuudet nousevat esille äskeisen analyysisi perusteella? Sparraa hiukan itseäsi, ideoi, yhdistele, laajenna tai syvennä. Pyri kiteyttämään omannäköinen osaamiskokonaisuus, jossa on 3 – 5 ydinaluetta. Kun olet löytänyt ydinalueet, piirrä kuva, malli tai kaavio, johon tiivistyy juuri sinun osaamisesi. Millainen kolmio, tähti tai muu kuva sinun ainutlaatuisesta osaamiskokonaisuudestasi piirtyy?

Arja Parpala
Uravalmentaja

03.01.2018
Paniikkia ja pieruverkkareita – perhevapaalta paluun haasteet ja ihanuus

Kun töihin paluuni esikoisen syntymän ja ensimmäisen perhevapaaperiodini jälkeen lähestyi uhkaavasti, haikeat ajatukset ja uhkakuvat (lue: pienoinen paniikki) ottivat valtaa ajatuksissani. Yhä useampana yönä sain nähdä vähintäänkin outoja työpaikkaliitännäisiä unia. Murehdin paitsi sitä, miten pieni ihmisen taimeni pärjää vieraissa käsissä ja ilman täydellisen äitinsä hoivaa (kyllä, tämä on ironiaa), myös sitä kuinka itse selviydyn palatessani työrintamalle. Panikoin, onko tietotaitoni jo täysin vanhentunut – olinhan ollut pois ihan kokonaisen vuoden! – ja olivatko hormonihuurut tuhonneet ajattelukapasiteettini lopullisesti.

Kun jätin pikkuiseni hoitoon, hän ei jäänyt itkemään perääni, mutta itse vollotin ensin bussipysäkillä ja toiseen otteeseen työkaverini toivottaessa minut halauksin tervetulleeksi takaisin. Tykkään kovasti työstäni, mutta silti pohdin pienessä päässäni, olisiko hyvä äiti malttanut olla kotosalla kotvasen kauemmin.

Toinen kerta toden sanoo?

Toisella kerralla olin perhevapailla hurjat puoli vuotta kauemmin ja pääsin hieman vähemmällä etukäteisstressaamisella. Työkaveritkin ilmestyivät unissani erikoisiin asiayhteyksiin vasta lähempänä töihin paluun ajankohtaa. Ehkä asiaa ei arjessa kahden pienen lapsen kanssa ehtinyt niin paljon vatvoa, mutta yhtäkkiä ensimmäisen työpäivän aatto vain koitti ja tajusin että pieruverkkarit ja imetyshuppari pitäisi vaihtaa johonkin astetta korrektimpaan asukokonaisuuteen.

Toisen lapsen kohdalla mammailun merkeissä vietetyn rupeaman päättyminen ei enää tuntunutkaan niin isolta asialta. Älysin myös jo heti alkuun nauttia enemmän työelämän haasteista, päivittäisestä aikuisesta seurasta ja siitä, että lounaan sai syödä lämpimänä ilman että kukaan huutaisi kesken kaiken pyyhkimään. Jäin bussista oikealla pysäkillä ja melkein joka päivä hyppäsin vielä ihan oikeaan junaankin. Työhuoneeni koordinaatitkin olivat ennallaan.

Töihin paluuseen panostettava

Sen lisäksi että pari ihanaa työkaveriani päivitti minulle perhevapaani aikana toimiston kuumimpia kuulumisia, pidimme esimieheni kanssa sovitusti ja toiveestani yhteyttä. Usein pelisäännöt yhteydenpidosta jäävät kuitenkin sopimatta. Moni äiti ei tiedä onko tervetullut takaisin, esimies on saattanut vapaan aikana vaihtua toiseen eikä organisaatiokaan ole ennallaan.

Omassa päässäni pyöri toisenkin perhevapaan jälkeen kaikesta huolimatta iso liuta kysymyksiä: ”Keitä nää tyypit on? Miten nää ohjelmat toimii? Mitkä ne salasanat näihin kaikkiin ohjelmiin nyt olikaan? Mitä nää kaikki projektit ja lyhenteet tarkoittaa? Osaanko mä enää mitään? Mä en osaa enää mitään!? Miksi mun laukussani on pehmohiiri, likainen sukka kokoa 22 ja palohälytin?”

Kaiken tämän säädön ja tunnekuohujen keskellä saan nykytilanteen valossa kuitenkin olla tyytyväinen, ja yllämainittu hämmennys ja sekoilu ovat pieniä murheita. Työpaikkani oli tallella ja työtehtäväni olivat ennallaan. Perhevapaaltahan palataan ensisijaisesti siihen työhön, josta perhevapaalle on lähdetty ja josta on työsopimuksessa sovittu. Tämä on selvää. Vai onko? Valitettavan usein näin ei ole. Yksi yleisimmistä ekonomien yhteydenottoaiheista työsuhdejuristeillemme on perhevapaalta paluuseen liittyvät ongelmat työpaikalla.

Äiti-ihmisillä on aivan tarpeeksi pähkäiltävää ja haastetta töihin paluu -merkkisessä elämänmuutoksessa muutoinkin eikä työn ja perheen yhteensovittaminen kaipaa enää ylimääräistä extrajännitystä ja draamaa. Ja kyllä: haasteita voi olla isilläkin, mutta ainakin Ekonomien jäsenistä toistaiseksi vuosittain vain kourallinen miehiä ilmoittaa olevansa pidemmällä perhevapaalla.

Summa summarum: Kaikki voittavat, kun perhevapaalta töihin paluuseen panostetaan.

Tanja Hankia
Asiakkuusvastaava, kylterit ja nuoret ekonomit

21.12.2017
Esimies työsuhteen säännösviidakossa

Työelämän lainsäädännössä on työnantajalle annettu oikeuksia ja asetettu monenlaisia velvoitteita. Käytännön tilanteissa työnantajaa edustaa yksittäinen esimies, joka käyttää työnantajayhteisön puolesta työnjohtovaltaa ja toisaalta vastaa työnantajavelvoitteiden asianmukaisesta noudattamisesta työpaikan arjessa. Lainsäädäntöviidakossa suunnistaminen voi toisinaan olla haasteellista, koska esimiehen koulutus ja työkokemus ovat tyypillisesti muulta toimialalta kuin työoikeudesta.

Työnantajalla on tulkintaetuoikeus työsuhteessa kulloinkin sovellettavasta lain tai työehtosopimuksen kohdasta. Jos työntekijä ja esimies ovat erimielisiä säännöksen oikeasta soveltamisesta, on työntekijän noudatettava esimiehen soveltamistulkintaa, kunnes erimielisyys on saatu ratkaistua. Ääritilanteessa ratkaisu voi tapahtua vasta tuomioistuimessa. Toisaalta työnantajalla on myös vastuu esittämästään tulkinnasta ja jos tulkinta sittemmin vahvistetaan virheelliseksi, on työnantajan korvattava työntekijälle tästä mahdollisesti aiheutunut vahinko.

Työsopimuslaissa tänä vuonna merkittäviä muutoksia

Työsopimuslaki on painoarvoltaan merkittävin työelämää säätelevä laki ja se sisältää säännöksiä mm. työsuhteen osapuolten yleisistä oikeuksista ja velvollisuuksista, työsopimuksen muodosta, kestosta ja päättämisestä. Työsopimuslakiin on vuonna 2017 tehty merkittäviä muutoksia mm. koeajan kestoon, määräaikaisen työsopimuksen perusteisiin ja irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuuteen. Näistä on kerrottu tarkemmin Ekonomi-lehtemme tämän vuoden toisessa numerossa.

Työsopimuslaissa on myös määritelty työsopimussuhteen tunnusmerkit, joiden perusteella arvioidaan, onko osapuolten välillä ylipäätänsä työsopimussuhde vai jonkinlainen toimeksianto- tai konsulttijärjestely. Työelämän yleisen lainsäädännön soveltuminen edellyttää luonnollisesti, että kyseessä on työsopimussuhde.

Muita keskeisiä työelämän lakeja ovat mm. yhteistoimintalaki, työaikalaki, vuosilomalaki, työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki, tasa-arvolaki sekä laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Lainsäädännön lisäksi työsuhdetta voi säännöttää myös normaali tai yleissitova työehtosopimus.

Lakien ja työehtosopimusten soveltamisesta

Työehtosopimuksen normaalisitovuudesta on kyse, kun työnantajayhteisö on järjestäytynyt alansa työnantajaliittoon ja on tämän johdosta velvollinen noudattamaan oman alansa työehtosopimusta. Jos valtakunnallinen työehtosopimus on asianomaisella alalla kattava (työnantajaliittoon kuuluvien työnantajien palveluksessa on vähintään 50 % alan kaikista työntekijöistä) voidaan työehtosopimus vahvistaa yleissitovaksi. Käytännössä yleissitovuus tarkoittaa sitä, että alalla toimivan järjestäytymättömänkin työnantajan on työsuhteissa noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä. Lisäksi työehtosopimuksen noudattaminen voi perustua myös siihen, että osapuolet ovat sopineet siitä työsopimuskirjauksella.

Työelämän lakeja ja työehtosopimuksia sovellettaessa on syytä muistaa, että valtaosa säädöksistä on ns. pakottavaa oikeutta. Esimies ja työntekijä eivät voi työsopimuksella sopimalla poiketa pakottavasta säännöksestä. Esimerkiksi varsin tavallinen kirjaus siitä, ettei työsuhteessa noudateta työaikalakia on pätemätön, ellei työntekijä tosiasiallisesti ole sellaisessa asemassa tai työssä, että hän työaikalain poikkeussäännöksen nojalla jää lain soveltamisen ulkopuolelle. Tällöin työaikalain ulkopuolelle jääminen perustuu työaikalain säännökseen, jossa on määritelty lain ulkopuolelle jäävät työt ja tehtävät, eikä niinkään työsopimuskirjaukseen.

Työelämän lainsäädäntö ja yleissitovat työehtosopimukset ovat yleisesti saatavilla valtion säädöstietopankki Finlexissä osoitteessa www.finlex.fi. Säädöstietopankista löytyvät myös työtuomioistuimen tuomiot ja korkeimman oikeuden ennakkopäätökset, jotka linjaavat merkittävällä tavalla työelämän lakien ja työehtosopimusten tulkitsemista.

Oikeudelliset palvelumme tukevat ekonomi-esimiehiä tai -yrittäjiä työelämän oikeuskysymyksissä. Työnantajaneuvontamme palvelee arkisin klo 9.00 – 16.00 numerossa 020 692 923.

Jan Degerlund
Lakiasiainjohtaja

19.12.2017
 
Valitse Lehti
Ekonomi 06 : 2013