( Työelämä )

Sopimus on pidettävä -periaate koskee myös työsopimusta

Jan Degerlund, lakiasiainjohtaja, Suomen Ekonomit
Kuva iStockphoto
Yleensä työsopimusta ei voi muuttaa yksipuolisesti. Työnteon ehdot voivat silti joissain tapauksissa muuttua työsuhteen voimassaoloaikana.

Yleinen sopimusoikeudellinen periaate on, ettei toinen sopijapuoli voi muuttaa solmittua sopimusta yksipuolisesti eikä irtisanoa sopimuksen yksittäistä ehtoa. Tämä periaate koskee myös työsopimuksia. Työsopimuksen olennaisia ehtoja ei pääsääntöisesti voi muuttaa työnantajan tai työntekijän yksipuolisin toimin.

On kuitenkin tyypillistä, että pitkän työsuhteen aikana syntyy tarve muuttaa työsuhteen ehtoja. Työsopimuksen sisältöä on luonnollisesti mahdollista muuttaa, jos osapuolet siitä yhteisesti sopivat. Myös lain tai työehtosopimuksen muutokset voivat pakottavilta osiltaan vaikuttaa suoraan työsuhteen ehtoihin.

Työnjohto-oikeudella vaikutusta

Työnantajalla on niin kutsutun työnjohto-oikeutensa perusteella mahdollisuus antaa määräyksiä työn suorittamisesta. Työnjohto-oikeutta rajoittavat lain ja mahdollisen työehtosopimuksen säännökset sekä henkilökohtaisen työsopimuksen ehdot. Näissä puitteissa työnantaja voi antaa työntekijälle työnjohdollisia määräyksiä.

Työnjohto-oikeuden perusteella voidaan vaikuttaa myös työsuhteen ehtoihin, kun kyseessä ei ole olennainen ehtomuutos. Muutoksen olennaisuus arvioidaan kokonaisharkinnan pohjalta ottaen huomioon muun muassa työntekijän asema, tehtävät, työolosuhteet, yrityksen koko ja työpaikan käytännöt. Toisaalta yksilöidyn työsopimuksen puuttuessa voi työnantaja työnjohto-oikeutensa perusteella tehdä hyvinkin merkittäviä muutoksia työsuhteen ehtoihin.

Työsuhteessa säännöllisesti ja pitkäaikaisesti noudatetut käytännöt voivat ajan kulumisen perusteella vakiintua työsopimuksen ehdoksi. Vakiintuneita ehtoja ei voida pelkästään työnjohto-oikeuden perusteella muuttaa olennaisella tavalla. Erimielisyystilanteessa voi vakiintuneen käytännön olemassaoloa ja muotoa olla hankala näyttää toteen, joten kaikkien merkittävien ehtojen kirjaaminen työsopimukseen on suositeltavaa.

Olennaiset ehtomuutokset

Työnantajalla on tietyissä tilanteissa mahdollisuus muuttaa työsuhteen ehtoja laajemminkin ja olennaisella tavalla. Tämä edellyttää, että on olemassa taloudellinen ja tuotannollinen irtisanomisperuste tai työntekijän henkilöön liittyvä irtisanomisperuste. Tällöin työsopimus voidaan irtisanoa ja tämän jälkeen tarjota uutta korvaavaa työtä uusin työsuhteen ehdoin tai ilmoittaa työntekijälle työsuhteen ehtojen muuttamisesta työsopimuksen irtisanomisen vaihtoehtona.

Työntekijä voi oman harkintansa mukaan hyväksyä tai hylätä esitetyn muutoksen. Työntekijän hyväksyessä muutoksen voidaan uusien ehtojen soveltamisen ajankohdasta sopia. Jos osapuolet eivät pysty sopimaan asiasta, on uusien ehtojen voimaantulossa noudatettava työsuhteen irtisanomisaikaa.

Työntekijä voi harkintansa mukaisesti myös kieltäytyä hyväksymästä työnantajan muutosilmoitusta. Tällöin on luonnollisesti olemassa mahdollisuus, että työnantaja päättää työsuhteen aiemmin ilmoitetulla irtisanomisperusteella. Työntekijällä on silloin oikeus halutessaan selvittää irtisanomisperusteen lainmukaisuus.

Osa-aikaistaminen mahdollista

Työsuhteen ehtojen yksipuolinen muuttaminen perustuu pääosin muodostuneeseen oikeuskäytäntöön, eikä menettelystä ole työsopimuslaissa suoranaisia säädöksiä lukuun ottamatta työaikamuodon muuttamista osa-aikaiseksi. Työsopimuslain mukaan työn vähennyttyä olennaisesti ja pysyvästi voi työnantaja osa-aikaistaa työntekijän noudattamalla työsuhteessa sovellettavaa irtisanomisaikaa. Toimenpiteen edellytyksenä on yhteistoimintalain soveltamisalan piirissä olevissa organisaatioissa yt-menettelyn läpikäyminen ja se, ettei työntekijää voida uudelleen sijoittaa työsopimuslain edellyttämällä tavalla kokoaikaiseen tehtävään.

Siitä huolimatta, että työsopimuslaissa on nimenomaisesti säädelty vain taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla tehtävistä työaikamuutoksista, voidaan oikeuskäytännön perusteella katsoa, että osa-aikaistaminen voidaan tehdä myös työntekijän henkilöön liittyvillä irtisanomisperusteilla. Esimerkiksi jos työntekijän työkyky on olennaisesti ja pysyvästi alentunut, voi työnantaja tarjota työntekijälle tämän työkykyyn nähden sopivampaa osa-aikatyötä.

Oleelliset tehtävät työsopimukseen

Työntekijä on pääsääntöisesti velvollinen ottamaan vastaan kaikkea sellaista työtä, joka välittömästi liittyy hänen työsopimuksensa mukaiseen tehtäväkuvaukseen ja joka ei olennaisesti muuta hänen työnsä laatua ja laajuutta. Jos työntekovelvollisuuden sisällöstä ei ole tarkemmin sovittu voi työnantaja hyvinkin laajasti työnjohtovaltansa perusteella osoittaa työntekijälle aiemmasta poikkeavaa työtä.

Mitä tarkemmin työn sisältö on työsopimuksessa tai sen liitteellä kuvattu, sitä suppeampi on työnantajan mahdollisuus pelkästään työnjohdollisin määräyksin vaikuttaa työntekijän työnkuvaan. Käytännössä työsopimukseen ei ole mahdollista tai järkevää kirjata kaikkia työhön sisältyviä yksittäisiä tehtäviä, mutta tavoiteltavaa on merkitä ainakin keskeisimmät seikat.

Muutoksen olennaisuuden arviointiin vaikuttaa työn varsinaisen sisällön ohella myös muutetun työnkuvan kesto. Väliaikaiset siirrot tehtävästä toiseen eivät yleensä muodosta oleellista ehtomuutosta ja kuuluvat siten työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin.

Pysyvät siirrot edellyttävät sopimista tai irtisanomisperusteen olemassaoloa. Työsopimuksissa on myös toisinaan kirjauksia työntekijän velvollisuudesta vastaanottaa tilapäisesti muutakin kuin työsopimuksella sovittua työtä. Tekniikan tai toimintatapojen kehittyminen voivat myös muuttaa työn sisältöä ilman, että kyseessä olisi oleellinen ehtomuutos.

On huomattava, että pelkkä muutos tehtävänimikkeessä ei ole oleellinen ehtomuutos, jos tehtävien sisältö ja laajuus säilyvät ennallaan.

Palkkaa voi alentaa vain poikkeustilanteessa

Työstä maksettava palkka on lähes aina katsottu työsuhteen oleelliseksi ehdoksi, jonka muuttaminen työnjohto-oikeuden perusteella ei tule kyseeseen kuin poikkeuksellisesti. Työnantaja voi alentaa palkkaa vain rajoitetusti silloinkin, kun on olemassa työsuhteen päättämisperuste. Menettely ei voi olla työsuhteen irtisanomisen säännönmukainen vaihtoehto.

Asia käy ilmi korkeimman oikeuden ennakkopäätöksestä, jonka mukaan ”vaihtoehto on poikkeusluonteinen ja että sen sovellusalan on oltava rajoittunut. Siten toimenpidettä voidaan pitää hyväksyttävänä lähinnä vain tilanteissa, joissa se yhdessä muiden käytettävissä olevien saneeraustoimenpiteiden kanssa osoittautuu välttämättömäksi taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Palkan alentaminen voi tulla kyseeseen vain lähinnä työnantajayhteisön akuutissa kriisitilanteessa ja muiden tervehdyttämistoimenpiteiden rinnalla. Kyse on poikkeusmenettelystä, jonka käyttöala on tavanomaista taloudellista ja tuotannollista irtisanomista suppeampi.

On lopulta hyvin tapauskohtaista, milloin on kyse työnantajan työnjohtovallan perusteella tekemistä ei-olennaisista muutoksista ja milloin sopimista edellyttävä työsuhteen olennainen ehtomuutos. Yleispätevää ja kaiken kattavaa arviointiperustetta ei asiassa pystytä valitettavasti esittämään. Työntekijän kannalta paras tapa varautua muutostilanteisiin on sopia työsuhteen ehdoista mahdollisimman tarkasti ja yksiselitteisesti kirjallisella työsopimuksella.

Paras tapa varautua muutostilanteisiin on sopia työsuhteen ehdoista mahdollisimman tarkasti kirjallisella työsopimuksella.

12.4.2018

Muuta aiheesta

Suomen Ekonomit – Ekonomien työpaikat ja palkatLiity helposti jäseneksi tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti: EKONOMIT LIITY ETUNIMI SUKUNIMI numeroon 18200, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lähetä viesti      18200

Tai täytä lomake sivuillamme: www.ekonomit.fi/jasenyys

Blogeissa
Ainutlaatuinen sinä – ainutlaatuinen osaamisesi

Asiakkaani kysyvät minulta usein, miten he voivat erottua muista oman alansa osaajista ja miten he saisivat rekrytoijat kiinnostumaan itsestään. Minä vastaan heidän kysymykseensä vastakysymyksellä: Mistä sinä olet kiinnostunut ja missä olet onnistunut?

Erottuakseen muista työmarkkinoilla ei tarvitse olla maailman paras omalla alallaan, ei edes Suomen tai oman kaupungin paras. Tärkeää on, että kerrot selvästi ja ytimekkäästi, missä olet hyvä etkä pakota lukijaa päättelemään erinomaisuuttasi työhistoriasi tai muun kokemuksesi perusteella.

Kun luen asiakkaitteni CV:itä ja hakemuksia, huomaan kuinka kaavamaisia lauseita niihin kirjoitetaan. Ihmisillä näyttää menevän aivot jollakin tavoin lukkoon, kun kyse on oman osaamisen markkinoinnista. Tai ehkä kyse onkin juuri siitä, että CV:tä ja hakemusta ei koeta oman osaamisen markkinoinniksi vaan itsensä kehuskelemiseksi. Jokainen myös tietää, että kehuskelu ei herätä kenenkään kiinnostusta, mutta on vaikea löytää tapaa kertoa omasta osaamisesta muulla tavalla.

Kiinnostus johtaa onnistumiseen

Kun ryhdyt miettimään omaa, ytimekästä markkinointiviestiäsi, on monta tapaa lähestyä asiaa.

Yksi tapa on ryhtyä miettimään, mistä asioista olet aidosti kiinnostunut. Kiinnostusten ei tarvitse liittyä suoraan työhön, vaan kysy itseltäsi, mikä sinua ylipäätään elämässä kiinnostaa.

Toinen kysymys on: Missä olet onnistunut? Milloin olen kokenut iloa ja innostusta? Milloin olen nauttinut työn tekemisestä ja aikaansaamisesta? Vastaukset voivat edelleen liittyä mihin tahansa elämänalueeseen, työhön, harrastuksiin, luottamustehtäviin, perhe-elämään tai muuhun vapaa-aikaan. Yleensä onnistumme asioissa, jotka meitä kiinnostavat, joten kysymykset liittyvät myös toisiinsa.

Kolmas kysymys kuuluu: Miksi olet onnistunut? Mitkä taidot, tiedot tai toimintatavat tai ominaisuudet olivat mukana onnistumisessa?

Kun tarkastelet muutamia, ehkä useampiakin, onnistumisia, voit alkaa huomata yhteneväisyyksiä. Huomaatkin, että samat toimintatavat, taidot, tiedot ja osaamiset vaikuttavat onnistumiseesi, tapahtuipa se millä elämänalueella tahansa.

Samassakin asiassa voi onnistua monella tavalla. Onnistutko esimerkiksi siksi, että sinulla on jonkin asian syvällistä osaamista, pystyt soveltamaan sitä käytäntöön ja vielä kertomaan siitä toisille yksinkertaisesti. Vai onnistutko siksi, että löydät oikeat ihmiset, joilla on tarvittava asiantuntemus ja osaat innostaa ryhmän antamaan parhaat taitonsa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi?

Kiteytä osaaminen kuvaksi

Mitkä osaamiset, taidot, tiedot, toimintatavat tai ominaisuudet nousevat esille äskeisen analyysisi perusteella? Sparraa hiukan itseäsi, ideoi, yhdistele, laajenna tai syvennä. Pyri kiteyttämään omannäköinen osaamiskokonaisuus, jossa on 3 – 5 ydinaluetta. Kun olet löytänyt ydinalueet, piirrä kuva, malli tai kaavio, johon tiivistyy juuri sinun osaamisesi. Millainen kolmio, tähti tai muu kuva sinun ainutlaatuisesta osaamiskokonaisuudestasi piirtyy?

Arja Parpala
Uravalmentaja

03.01.2018
Paniikkia ja pieruverkkareita – perhevapaalta paluun haasteet ja ihanuus

Kun töihin paluuni esikoisen syntymän ja ensimmäisen perhevapaaperiodini jälkeen lähestyi uhkaavasti, haikeat ajatukset ja uhkakuvat (lue: pienoinen paniikki) ottivat valtaa ajatuksissani. Yhä useampana yönä sain nähdä vähintäänkin outoja työpaikkaliitännäisiä unia. Murehdin paitsi sitä, miten pieni ihmisen taimeni pärjää vieraissa käsissä ja ilman täydellisen äitinsä hoivaa (kyllä, tämä on ironiaa), myös sitä kuinka itse selviydyn palatessani työrintamalle. Panikoin, onko tietotaitoni jo täysin vanhentunut – olinhan ollut pois ihan kokonaisen vuoden! – ja olivatko hormonihuurut tuhonneet ajattelukapasiteettini lopullisesti.

Kun jätin pikkuiseni hoitoon, hän ei jäänyt itkemään perääni, mutta itse vollotin ensin bussipysäkillä ja toiseen otteeseen työkaverini toivottaessa minut halauksin tervetulleeksi takaisin. Tykkään kovasti työstäni, mutta silti pohdin pienessä päässäni, olisiko hyvä äiti malttanut olla kotosalla kotvasen kauemmin.

Toinen kerta toden sanoo?

Toisella kerralla olin perhevapailla hurjat puoli vuotta kauemmin ja pääsin hieman vähemmällä etukäteisstressaamisella. Työkaveritkin ilmestyivät unissani erikoisiin asiayhteyksiin vasta lähempänä töihin paluun ajankohtaa. Ehkä asiaa ei arjessa kahden pienen lapsen kanssa ehtinyt niin paljon vatvoa, mutta yhtäkkiä ensimmäisen työpäivän aatto vain koitti ja tajusin että pieruverkkarit ja imetyshuppari pitäisi vaihtaa johonkin astetta korrektimpaan asukokonaisuuteen.

Toisen lapsen kohdalla mammailun merkeissä vietetyn rupeaman päättyminen ei enää tuntunutkaan niin isolta asialta. Älysin myös jo heti alkuun nauttia enemmän työelämän haasteista, päivittäisestä aikuisesta seurasta ja siitä, että lounaan sai syödä lämpimänä ilman että kukaan huutaisi kesken kaiken pyyhkimään. Jäin bussista oikealla pysäkillä ja melkein joka päivä hyppäsin vielä ihan oikeaan junaankin. Työhuoneeni koordinaatitkin olivat ennallaan.

Töihin paluuseen panostettava

Sen lisäksi että pari ihanaa työkaveriani päivitti minulle perhevapaani aikana toimiston kuumimpia kuulumisia, pidimme esimieheni kanssa sovitusti ja toiveestani yhteyttä. Usein pelisäännöt yhteydenpidosta jäävät kuitenkin sopimatta. Moni äiti ei tiedä onko tervetullut takaisin, esimies on saattanut vapaan aikana vaihtua toiseen eikä organisaatiokaan ole ennallaan.

Omassa päässäni pyöri toisenkin perhevapaan jälkeen kaikesta huolimatta iso liuta kysymyksiä: ”Keitä nää tyypit on? Miten nää ohjelmat toimii? Mitkä ne salasanat näihin kaikkiin ohjelmiin nyt olikaan? Mitä nää kaikki projektit ja lyhenteet tarkoittaa? Osaanko mä enää mitään? Mä en osaa enää mitään!? Miksi mun laukussani on pehmohiiri, likainen sukka kokoa 22 ja palohälytin?”

Kaiken tämän säädön ja tunnekuohujen keskellä saan nykytilanteen valossa kuitenkin olla tyytyväinen, ja yllämainittu hämmennys ja sekoilu ovat pieniä murheita. Työpaikkani oli tallella ja työtehtäväni olivat ennallaan. Perhevapaaltahan palataan ensisijaisesti siihen työhön, josta perhevapaalle on lähdetty ja josta on työsopimuksessa sovittu. Tämä on selvää. Vai onko? Valitettavan usein näin ei ole. Yksi yleisimmistä ekonomien yhteydenottoaiheista työsuhdejuristeillemme on perhevapaalta paluuseen liittyvät ongelmat työpaikalla.

Äiti-ihmisillä on aivan tarpeeksi pähkäiltävää ja haastetta töihin paluu -merkkisessä elämänmuutoksessa muutoinkin eikä työn ja perheen yhteensovittaminen kaipaa enää ylimääräistä extrajännitystä ja draamaa. Ja kyllä: haasteita voi olla isilläkin, mutta ainakin Ekonomien jäsenistä toistaiseksi vuosittain vain kourallinen miehiä ilmoittaa olevansa pidemmällä perhevapaalla.

Summa summarum: Kaikki voittavat, kun perhevapaalta töihin paluuseen panostetaan.

Tanja Hankia
Asiakkuusvastaava, kylterit ja nuoret ekonomit

21.12.2017
Esimies työsuhteen säännösviidakossa

Työelämän lainsäädännössä on työnantajalle annettu oikeuksia ja asetettu monenlaisia velvoitteita. Käytännön tilanteissa työnantajaa edustaa yksittäinen esimies, joka käyttää työnantajayhteisön puolesta työnjohtovaltaa ja toisaalta vastaa työnantajavelvoitteiden asianmukaisesta noudattamisesta työpaikan arjessa. Lainsäädäntöviidakossa suunnistaminen voi toisinaan olla haasteellista, koska esimiehen koulutus ja työkokemus ovat tyypillisesti muulta toimialalta kuin työoikeudesta.

Työnantajalla on tulkintaetuoikeus työsuhteessa kulloinkin sovellettavasta lain tai työehtosopimuksen kohdasta. Jos työntekijä ja esimies ovat erimielisiä säännöksen oikeasta soveltamisesta, on työntekijän noudatettava esimiehen soveltamistulkintaa, kunnes erimielisyys on saatu ratkaistua. Ääritilanteessa ratkaisu voi tapahtua vasta tuomioistuimessa. Toisaalta työnantajalla on myös vastuu esittämästään tulkinnasta ja jos tulkinta sittemmin vahvistetaan virheelliseksi, on työnantajan korvattava työntekijälle tästä mahdollisesti aiheutunut vahinko.

Työsopimuslaissa tänä vuonna merkittäviä muutoksia

Työsopimuslaki on painoarvoltaan merkittävin työelämää säätelevä laki ja se sisältää säännöksiä mm. työsuhteen osapuolten yleisistä oikeuksista ja velvollisuuksista, työsopimuksen muodosta, kestosta ja päättämisestä. Työsopimuslakiin on vuonna 2017 tehty merkittäviä muutoksia mm. koeajan kestoon, määräaikaisen työsopimuksen perusteisiin ja irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuuteen. Näistä on kerrottu tarkemmin Ekonomi-lehtemme tämän vuoden toisessa numerossa.

Työsopimuslaissa on myös määritelty työsopimussuhteen tunnusmerkit, joiden perusteella arvioidaan, onko osapuolten välillä ylipäätänsä työsopimussuhde vai jonkinlainen toimeksianto- tai konsulttijärjestely. Työelämän yleisen lainsäädännön soveltuminen edellyttää luonnollisesti, että kyseessä on työsopimussuhde.

Muita keskeisiä työelämän lakeja ovat mm. yhteistoimintalaki, työaikalaki, vuosilomalaki, työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki, tasa-arvolaki sekä laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Lainsäädännön lisäksi työsuhdetta voi säännöttää myös normaali tai yleissitova työehtosopimus.

Lakien ja työehtosopimusten soveltamisesta

Työehtosopimuksen normaalisitovuudesta on kyse, kun työnantajayhteisö on järjestäytynyt alansa työnantajaliittoon ja on tämän johdosta velvollinen noudattamaan oman alansa työehtosopimusta. Jos valtakunnallinen työehtosopimus on asianomaisella alalla kattava (työnantajaliittoon kuuluvien työnantajien palveluksessa on vähintään 50 % alan kaikista työntekijöistä) voidaan työehtosopimus vahvistaa yleissitovaksi. Käytännössä yleissitovuus tarkoittaa sitä, että alalla toimivan järjestäytymättömänkin työnantajan on työsuhteissa noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä. Lisäksi työehtosopimuksen noudattaminen voi perustua myös siihen, että osapuolet ovat sopineet siitä työsopimuskirjauksella.

Työelämän lakeja ja työehtosopimuksia sovellettaessa on syytä muistaa, että valtaosa säädöksistä on ns. pakottavaa oikeutta. Esimies ja työntekijä eivät voi työsopimuksella sopimalla poiketa pakottavasta säännöksestä. Esimerkiksi varsin tavallinen kirjaus siitä, ettei työsuhteessa noudateta työaikalakia on pätemätön, ellei työntekijä tosiasiallisesti ole sellaisessa asemassa tai työssä, että hän työaikalain poikkeussäännöksen nojalla jää lain soveltamisen ulkopuolelle. Tällöin työaikalain ulkopuolelle jääminen perustuu työaikalain säännökseen, jossa on määritelty lain ulkopuolelle jäävät työt ja tehtävät, eikä niinkään työsopimuskirjaukseen.

Työelämän lainsäädäntö ja yleissitovat työehtosopimukset ovat yleisesti saatavilla valtion säädöstietopankki Finlexissä osoitteessa www.finlex.fi. Säädöstietopankista löytyvät myös työtuomioistuimen tuomiot ja korkeimman oikeuden ennakkopäätökset, jotka linjaavat merkittävällä tavalla työelämän lakien ja työehtosopimusten tulkitsemista.

Oikeudelliset palvelumme tukevat ekonomi-esimiehiä tai -yrittäjiä työelämän oikeuskysymyksissä. Työnantajaneuvontamme palvelee arkisin klo 9.00 – 16.00 numerossa 020 692 923.

Jan Degerlund
Lakiasiainjohtaja

19.12.2017
 
Valitse Lehti
Ekonomi 06 : 2013