( Hyvinvointi )

Tolkkua asiantuntijan työaikoihin

Teksti Matti Remes
Kuvitus Nora Kolari
  • "Työntekijän kannattaa pitää työaika-asioita aktiivisesti esillä."
  • "Tietotekniikan kehitys on mahdollistanut sen, että työtä jatketaan usein kotona työpäivän jälkeen."
Kiireiset asiantuntijat tekevät töitä usein myös vapaa-ajalla, mikä heikentää palautumista ja hyvinvointia. Työn määrästä ja tavoitettavuudesta tulisi siksi keskustella työpaikoilla avoimesti.

Monen asiantuntijatyötä tekevän tiedetään paiskivan pitkiä päiviä ja selaavan työsähköpostejaan vielä vapaa-ajallakin. Asia saa vahvistusta Työterveyslaitoksen tutkimuksesta, jossa selvitettiin asiantuntijoiden työaikoja ja työstä palautumista.

”Asiantuntijat ovat erittäin sitoutuneita työhönsä ja he käyttävät siihen paljon aikaa”, Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Annina Ropponen tiivistää.

Asiantuntijatyön työajat -tutkimuksessa hyödynnettiin Suomen Ekonomien Aikani-sovellusta. Matkapuhelimeen ladattava sovellus sopii etenkin monessa paikassa tehtävän ja ajallisesti hajautuneen työn arviointiin.

Tutkimus nosti hyvin esille asiantuntijoihin kohdistuvat paineet. 73 prosenttia vastaajista koki, että heidän työmääränsä oli jatkuvasti tai ainakin ajoittain liian suuri. Tämä näkyy työpäivien venymisenä ja viikkotyötuntien kasvuna – usein ilman korvausta.

Esimies tekee pidempää päivää

Ropposen mukaan esimiesasemalla oli selvä yhteys pidempään viikkotyöaikaan. Tutkimukseen osallistuneet esimiehet tekivät viikossa keskimäärin 44 tuntia töitä. Ilman alaisia työskentelevien asiantuntijoiden työaika oli keskimäärin 40 tuntia viikossa.

Tutkimuksessa nousi esille kiinnostavia eroja myös erilaisten työpaikkojen välillä.

Suuremmilla työpaikoilla tehdään pidempää päivää työajalla, kun taas pienemmillä työpaikoilla ei-korvattavan työn määrä on suurempi.

Kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa oleminen oli selvästi yhteydessä ylitöihin ja viikonlopputyöhön. Samoin korkeakoulusektorilla työskentelevillä viikonlopputyön ja työpäivän pätkittyminen useampaan jaksoon oli todennäköisempää kuin yrityksissä.

Sen sijaan järjestöissä ja yhdistyksissä työskentelevillä oli vähäisempi todennäköisyys tehdä ylitöitä.

Älypuhelin vie työt kotiin

Asiantuntijatyötä tekevistä valtaosa ajattelee, että heidän tulee olla työssään jatkuvasti tavoitettavissa. Esimerkiksi sähköposteihin pyritään reagoimaan välittömästi. Työpuhelimeen vastataan tavallisesti myös iltaisin.

”Esimiehet kokevat muita useammin, että heidän odotetaan olevan tavoitettavissa myös vapaa-ajallaan. Yksityisellä sektorilla ja etenkin isoissa organisaatioissa työskentelevät pyrkivät reagoimaan sähköposteihin välittömästi muita useammin”, Ropponen sanoo.

Älypuhelimet ja muun tietotekniikan kehitys ovat mahdollistaneet sen, että työtä jatketaan usein kotona työpäivän jälkeen – Ropposen mielestä vähän turhankin helposti.

”Työlaitteiden käyttö työajan ulkopuolella saattaa olla merkki heikosta irrottautumisesta työasioista ja työn valumisesta vapaa-ajalle. Työn ja vapaa-ajan kietoutuminen liiaksi yhteen voi vaikeuttaa työstä palautumista ja rentoutumista.”

Toisaalta moni asiantuntija ei koe ongelmaksi, että työn ja vapaa-ajan raja ei ole enää yhtä selvä kuin aiemmin. Se voi tuoda myös tarvittavaa joustoa työn ja henkilökohtaisten asioiden yhteensovittamiseen.

Ropposen mielestä älylaitteet ja muu uusi tekniikka ovat muuttaneet työn teon muotoja niin paljon, että työpaikoilla tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja. Voidaan esimerkiksi sopia käytäntöjä siitä, milloin työntekijät ovat tavoitettavissa työpuhelimesta ja milloin he voivat huoletta sulkea sen.

Joissakin yrityksissä on sovittu yhteisistä säännöistä, joiden mukaan työsähköposteja ei lähetetä eikä niihin vastata iltaisin tai viikonloppuisin.

Entä mikä on työaikatutkijan oma ”työpuhelinetiketti”?

”Työpuhelimen lisäksi minulla oma puhelin henkilökohtaisten asioiden hoitoon. Voin itse rajata, milloin haluan pitää taukoa työstä. Esimerkiksi perjantai-iltana suljen työpuhelimen viikonlopuksi ja laitan sen pois silmistä, jotta ei tule kiusausta selata työsähköposteja. Avaan sen kyllä sunnuntai-iltana ja katson seuraavan viikon kalenterin. Se on tapani alkaa valmistautua uuteen viikkoon.”

Työstressi heikentää unen laatua

Tutkimuksen tärkeimpänä tuloksena Ropponen pitää asiantuntijatyön ajankäytön selvää yhteyttä hyvinvointiin ja palautumiseen. Sovelluksen avulla kerättiin tuntemuksia myös vireydestä ja unen laadusta.

”Työajan pituus on järjestelmällisesti yhteydessä kaikkiin hyvinvoinnin mittareihin, kuten työssä jaksamiseen, vireyteen ja muun elämän yhteensovittamiseen”, Ropponen sanoo.

Tutkimuksen mukaan pidempi ei-korvattava työaika oli yhteydessä heikompaan työssä jaksamiseen ja huonompaan työn sujuvuuteen. Etenkin ilta-aikaan työskentely näyttää olevan yhteydessä heikompaan uneen ja vireyteen.

Huono palautuminen edellisestä päivästä lisää puolestaan todennäköisyyttä, että seuraavana päivänä työpäivä saattaa venyä pidempään.

”Silloin noidankehä on valmis. Kun työpäivä venyy, niin uni seuraavana yönä heikkenee. Toisaalta jos edellisen yön uni on tuntunut heikolta, niin se saattaa pidentää työpäivää.”

Ropposen mielestä asiantuntijatyössä olisi hyvä huomioida työajan ja unen laadun välinen suhde.

”On suositeltavaa jaksottaa työskentely niin, että iltaisin jää vapaa-aikaa ja rauhoittumisaikaa ennen yöunille käyntiä. Myös unelle kannattaa varata riittävästi aikaa”, Ropponen neuvoo.

Mielekäs työ lisää hyvinvointia

Työn henkisen rasittavuuden vastapainoksi moni asiantuntija arvosti sitä, että työ vaatii jatkuvaa uuden oppimista, omien taitojen kehittämistä ja luovuutta. Työn koettiin tarjoavan mahdollisuuksia päättää itse asioista ja omasta työn tekemisestä.

”Koettu työn imu ja merkityksellisyys olivat selvästi yhteydessä parempaan hyvinvointiin. Sitä tukee myös mahdollisuus vaikuttaa työpäivän alkamis- ja loppumisaikoihin”, Ropponen huomauttaa.

Hänen mukaansa kokemusta työn mielekkyydestä lisäävät myös selkeät työtehtävät. Työntekijä tietää, mitä häneltä odotetaan ja missä aikataulussa.

”Merkityksellisyyttä vahvistavat myös hyvin toimiva tiimi ja mahdollisuus edetä omalla uralla. Tällaiset asiat kannustavat tekemään työnsä hyvin.”

Toisaalta asiantuntijoiden työmotivaatiota syövät Ropposen mukaan huono esimiestyöskentely ja rutiinitehtävät.

”Työn merkityksellisyys katoaa, jos raportointi, matkalaskujen täyttäminen ja muu byrokratia alkavat olla työn pääsisältö.”

Ajankäytöstä yhtenäiset toimintavat

Ropposen mielestä tutkimus antaa hyviä eväitä asiantuntijoiden työn ja työpaikkojen käytäntöjen kehittämiseen. Hän toivoo, että työtekijöille tarjotaan tukea ja koulutusta ajanhallintaan työpaikoilla osana työyhteisöjen toimintaa ja esimiestyötä.

Lisäksi asiantuntijatyötä tekevien työpaikoilla on hyvä sopia yhteisistä käytännöistä, jotka liittyvät tavoitettavuuteen ja tehtävien kiireellisyyteen.

Ropponen huomauttaa, että asiantuntijatyöhön liittyy usein tietty projektimaisuus. Tehdään asioita, joilla on omat aikataulunsa.

”Silloin on ilmiselvää, että projektin loppuun saattamiseen tarvitaan venymistä. Toisaalta pitäisi pystyä puhumaan siitä, sännätäänkö hankkeen loputtua heti uuteen projektiin, vai olisiko pieni hengähdystauko paikallaan.”

”Työajoista kannattaa keskustella työpaikoilla ja pohtia yhdessä, mikä on riittävä työmäärä ja missä aikaraameissa työtä tehdään. Sitäkin on syytä sopia, milloin työntekijät ovat tavoitettavissa sähköpostitse tai puhelimitse”, Ropponen sanoo.

Ropposen mielestä työn tekemisen käytännöistä tulisi puhua kaikilla tasoilla. Organisaatiolla pitäisi olla yhteiset ja kaikki työntekijät kattavat toimintatavat. Sen jälkeen voidaan katsoa, miten niitä toteutetaan tiimeissä ja yksittäisen työntekijän tasolla.

”Yhdessä sovitut toimintatavat kannattaa kirjata ylös. Niihin perehdyttäminen on tärkeää myös uusille työntekijöille.”

Omaa työaikaa kannattaa seurata

Suomen Ekonomien yhteiskuntasuhdepäällikkö Riikka Mykkänen sanoo, että työaikakeskustelua tulisi käydä koko työyhteisön kesken. Kun ylin johto ja esimiehet sitoutuvat työaikakäytäntöihin, kaikkia työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti ja kaikkiin pätevät samat pelisäännöt.

”Työntekijöiden kannattaa pitää työaika-asioita aktiivisesti esillä. Esimerkiksi isommissa yrityksissä luottamushenkilöillä on yleensä työnantajan kanssa säännöllisiä tapaamisia, joissa on mahdollista nostaa esille näitä kysymyksiä”, Mykkänen toteaa.

Myös yksittäinen työntekijä voi keskustella näistä asioista esimiehensä kanssa.

Keskustelun pohjaksi on hyvä seurata jonkin aikaa omaa työaikaansa. Sen voi tehdä esimerkiksi Aikani-sovelluksen avulla.

”Kirjatuista työaikatiedoista voi hahmottaa kokonaiskuvaa, millaisista palasista oma työ koostuu ja paljonko siihen kuluu oikeasti aikaa.”

Mykkänen huomauttaa, että lain mukaan työnantajien tulisi seurata työntekijöidensä työaikaa. Tutkimukseen vastanneista asiantuntijoista kuitenkin 44 prosenttia ilmoitti, ettei heillä ole lainkaan työajan seurantaa.

”Se on ongelma. Ekonomit tekevät usein pitkää päivää ja tekevät töitä vielä kotona. He eivät kuitenkaan saa työstään siitä kuuluvaa korvausta, koska todellisia työtunteja ei kirjata. Lisäksi kannattaa huomioida hyvinvointiin liittyvät vaikutukset, mikä tuli hyvin esille tutkimuksestakin”

Suomen Ekonomien tavoitteena on, että työtunneista pidetään asianmukaisesti kirjaa ja että ylityöt ja matka-ajat korvataan työaikalain ja sopimusten mukaisesti.

Mykkäsen mielestä tutkimus on erinomainen lisä keskusteluun, jota nyt käydään työaikalain uudistamisesta.

”Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että asiantuntijat ja esimiehet tekevät paljon töitä. Silloin on tarve myös työsuojelulle. Siksi on erityisen tärkeää, että ylemmät toimihenkilöt pysyvät myös jatkossa työaikalain soveltamisen piirissä.”

”Työn tekemisen tapa on muuttunut niin paljon, että lakia voi olla vaikea saada toimimaan kaikkiin erilaisiin työn muotoihin ja tekemisen tapoihin. Siksi pitäisikin jättää pelivaraa, jotta työpaikoilla voidaan yhdessä henkilöstön kanssa sopia asioita oman toiminnan kannalta järkevästi.”

14.2.2018

Uutta tietoa palautumisesta

Työterveyslaitoksen tutkimus Asiantuntijatyön työajat selvitti asiantuntijoiden työaikoja ja työstä palautumista. Tässä hyödynnettiin Suomen Ekonomien ja it-palvelutalo Ambientian kehittämää Aikani-sovellusta.

Työsuojelurahaston rahoittamaan tutkimukseen haettiin vapaaehtoisia Suomen Ekonomien jäsenistä ja IBM Finlandin työntekijöistä. Ajankäyttöään tallensi sovellukseen 651 henkilöä. Heistä 218 vastasi myös kyselylomakkeeseen.

”Aineisto on hyvä, vaikka vastaajia olisikin voinut olla hieman enemmän”, Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Annina Ropponen sanoo.

Kyse on sikäli ainutlaatuisesta tutkimuksesta, että asiantuntijatyötä tekevien työaikoja ja ajankäyttöä ei ole aiemmin selvitetty yhtä perusteellisesti. Uutta on myös se, että sovelluksen avulla tutkimukseen osallistujat voivat myös arvioida päivätasolla vireyttään ja unen laatua.

Ota Aikani-sovellus käyttöösi! www.ekonomit.fi/aikani

Muuta aiheesta

Suomen Ekonomit – Ekonomien työpaikat ja palkatLiity helposti jäseneksi tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti: EKONOMIT LIITY ETUNIMI SUKUNIMI numeroon 18200, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lähetä viesti      18200

Tai täytä lomake sivuillamme: www.ekonomit.fi/jasenyys

Blogeissa
Ainutlaatuinen sinä – ainutlaatuinen osaamisesi

Asiakkaani kysyvät minulta usein, miten he voivat erottua muista oman alansa osaajista ja miten he saisivat rekrytoijat kiinnostumaan itsestään. Minä vastaan heidän kysymykseensä vastakysymyksellä: Mistä sinä olet kiinnostunut ja missä olet onnistunut?

Erottuakseen muista työmarkkinoilla ei tarvitse olla maailman paras omalla alallaan, ei edes Suomen tai oman kaupungin paras. Tärkeää on, että kerrot selvästi ja ytimekkäästi, missä olet hyvä etkä pakota lukijaa päättelemään erinomaisuuttasi työhistoriasi tai muun kokemuksesi perusteella.

Kun luen asiakkaitteni CV:itä ja hakemuksia, huomaan kuinka kaavamaisia lauseita niihin kirjoitetaan. Ihmisillä näyttää menevän aivot jollakin tavoin lukkoon, kun kyse on oman osaamisen markkinoinnista. Tai ehkä kyse onkin juuri siitä, että CV:tä ja hakemusta ei koeta oman osaamisen markkinoinniksi vaan itsensä kehuskelemiseksi. Jokainen myös tietää, että kehuskelu ei herätä kenenkään kiinnostusta, mutta on vaikea löytää tapaa kertoa omasta osaamisesta muulla tavalla.

Kiinnostus johtaa onnistumiseen

Kun ryhdyt miettimään omaa, ytimekästä markkinointiviestiäsi, on monta tapaa lähestyä asiaa.

Yksi tapa on ryhtyä miettimään, mistä asioista olet aidosti kiinnostunut. Kiinnostusten ei tarvitse liittyä suoraan työhön, vaan kysy itseltäsi, mikä sinua ylipäätään elämässä kiinnostaa.

Toinen kysymys on: Missä olet onnistunut? Milloin olen kokenut iloa ja innostusta? Milloin olen nauttinut työn tekemisestä ja aikaansaamisesta? Vastaukset voivat edelleen liittyä mihin tahansa elämänalueeseen, työhön, harrastuksiin, luottamustehtäviin, perhe-elämään tai muuhun vapaa-aikaan. Yleensä onnistumme asioissa, jotka meitä kiinnostavat, joten kysymykset liittyvät myös toisiinsa.

Kolmas kysymys kuuluu: Miksi olet onnistunut? Mitkä taidot, tiedot tai toimintatavat tai ominaisuudet olivat mukana onnistumisessa?

Kun tarkastelet muutamia, ehkä useampiakin, onnistumisia, voit alkaa huomata yhteneväisyyksiä. Huomaatkin, että samat toimintatavat, taidot, tiedot ja osaamiset vaikuttavat onnistumiseesi, tapahtuipa se millä elämänalueella tahansa.

Samassakin asiassa voi onnistua monella tavalla. Onnistutko esimerkiksi siksi, että sinulla on jonkin asian syvällistä osaamista, pystyt soveltamaan sitä käytäntöön ja vielä kertomaan siitä toisille yksinkertaisesti. Vai onnistutko siksi, että löydät oikeat ihmiset, joilla on tarvittava asiantuntemus ja osaat innostaa ryhmän antamaan parhaat taitonsa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi?

Kiteytä osaaminen kuvaksi

Mitkä osaamiset, taidot, tiedot, toimintatavat tai ominaisuudet nousevat esille äskeisen analyysisi perusteella? Sparraa hiukan itseäsi, ideoi, yhdistele, laajenna tai syvennä. Pyri kiteyttämään omannäköinen osaamiskokonaisuus, jossa on 3 – 5 ydinaluetta. Kun olet löytänyt ydinalueet, piirrä kuva, malli tai kaavio, johon tiivistyy juuri sinun osaamisesi. Millainen kolmio, tähti tai muu kuva sinun ainutlaatuisesta osaamiskokonaisuudestasi piirtyy?

Arja Parpala
Uravalmentaja

03.01.2018
Paniikkia ja pieruverkkareita – perhevapaalta paluun haasteet ja ihanuus

Kun töihin paluuni esikoisen syntymän ja ensimmäisen perhevapaaperiodini jälkeen lähestyi uhkaavasti, haikeat ajatukset ja uhkakuvat (lue: pienoinen paniikki) ottivat valtaa ajatuksissani. Yhä useampana yönä sain nähdä vähintäänkin outoja työpaikkaliitännäisiä unia. Murehdin paitsi sitä, miten pieni ihmisen taimeni pärjää vieraissa käsissä ja ilman täydellisen äitinsä hoivaa (kyllä, tämä on ironiaa), myös sitä kuinka itse selviydyn palatessani työrintamalle. Panikoin, onko tietotaitoni jo täysin vanhentunut – olinhan ollut pois ihan kokonaisen vuoden! – ja olivatko hormonihuurut tuhonneet ajattelukapasiteettini lopullisesti.

Kun jätin pikkuiseni hoitoon, hän ei jäänyt itkemään perääni, mutta itse vollotin ensin bussipysäkillä ja toiseen otteeseen työkaverini toivottaessa minut halauksin tervetulleeksi takaisin. Tykkään kovasti työstäni, mutta silti pohdin pienessä päässäni, olisiko hyvä äiti malttanut olla kotosalla kotvasen kauemmin.

Toinen kerta toden sanoo?

Toisella kerralla olin perhevapailla hurjat puoli vuotta kauemmin ja pääsin hieman vähemmällä etukäteisstressaamisella. Työkaveritkin ilmestyivät unissani erikoisiin asiayhteyksiin vasta lähempänä töihin paluun ajankohtaa. Ehkä asiaa ei arjessa kahden pienen lapsen kanssa ehtinyt niin paljon vatvoa, mutta yhtäkkiä ensimmäisen työpäivän aatto vain koitti ja tajusin että pieruverkkarit ja imetyshuppari pitäisi vaihtaa johonkin astetta korrektimpaan asukokonaisuuteen.

Toisen lapsen kohdalla mammailun merkeissä vietetyn rupeaman päättyminen ei enää tuntunutkaan niin isolta asialta. Älysin myös jo heti alkuun nauttia enemmän työelämän haasteista, päivittäisestä aikuisesta seurasta ja siitä, että lounaan sai syödä lämpimänä ilman että kukaan huutaisi kesken kaiken pyyhkimään. Jäin bussista oikealla pysäkillä ja melkein joka päivä hyppäsin vielä ihan oikeaan junaankin. Työhuoneeni koordinaatitkin olivat ennallaan.

Töihin paluuseen panostettava

Sen lisäksi että pari ihanaa työkaveriani päivitti minulle perhevapaani aikana toimiston kuumimpia kuulumisia, pidimme esimieheni kanssa sovitusti ja toiveestani yhteyttä. Usein pelisäännöt yhteydenpidosta jäävät kuitenkin sopimatta. Moni äiti ei tiedä onko tervetullut takaisin, esimies on saattanut vapaan aikana vaihtua toiseen eikä organisaatiokaan ole ennallaan.

Omassa päässäni pyöri toisenkin perhevapaan jälkeen kaikesta huolimatta iso liuta kysymyksiä: ”Keitä nää tyypit on? Miten nää ohjelmat toimii? Mitkä ne salasanat näihin kaikkiin ohjelmiin nyt olikaan? Mitä nää kaikki projektit ja lyhenteet tarkoittaa? Osaanko mä enää mitään? Mä en osaa enää mitään!? Miksi mun laukussani on pehmohiiri, likainen sukka kokoa 22 ja palohälytin?”

Kaiken tämän säädön ja tunnekuohujen keskellä saan nykytilanteen valossa kuitenkin olla tyytyväinen, ja yllämainittu hämmennys ja sekoilu ovat pieniä murheita. Työpaikkani oli tallella ja työtehtäväni olivat ennallaan. Perhevapaaltahan palataan ensisijaisesti siihen työhön, josta perhevapaalle on lähdetty ja josta on työsopimuksessa sovittu. Tämä on selvää. Vai onko? Valitettavan usein näin ei ole. Yksi yleisimmistä ekonomien yhteydenottoaiheista työsuhdejuristeillemme on perhevapaalta paluuseen liittyvät ongelmat työpaikalla.

Äiti-ihmisillä on aivan tarpeeksi pähkäiltävää ja haastetta töihin paluu -merkkisessä elämänmuutoksessa muutoinkin eikä työn ja perheen yhteensovittaminen kaipaa enää ylimääräistä extrajännitystä ja draamaa. Ja kyllä: haasteita voi olla isilläkin, mutta ainakin Ekonomien jäsenistä toistaiseksi vuosittain vain kourallinen miehiä ilmoittaa olevansa pidemmällä perhevapaalla.

Summa summarum: Kaikki voittavat, kun perhevapaalta töihin paluuseen panostetaan.

Tanja Hankia
Asiakkuusvastaava, kylterit ja nuoret ekonomit

21.12.2017
Esimies työsuhteen säännösviidakossa

Työelämän lainsäädännössä on työnantajalle annettu oikeuksia ja asetettu monenlaisia velvoitteita. Käytännön tilanteissa työnantajaa edustaa yksittäinen esimies, joka käyttää työnantajayhteisön puolesta työnjohtovaltaa ja toisaalta vastaa työnantajavelvoitteiden asianmukaisesta noudattamisesta työpaikan arjessa. Lainsäädäntöviidakossa suunnistaminen voi toisinaan olla haasteellista, koska esimiehen koulutus ja työkokemus ovat tyypillisesti muulta toimialalta kuin työoikeudesta.

Työnantajalla on tulkintaetuoikeus työsuhteessa kulloinkin sovellettavasta lain tai työehtosopimuksen kohdasta. Jos työntekijä ja esimies ovat erimielisiä säännöksen oikeasta soveltamisesta, on työntekijän noudatettava esimiehen soveltamistulkintaa, kunnes erimielisyys on saatu ratkaistua. Ääritilanteessa ratkaisu voi tapahtua vasta tuomioistuimessa. Toisaalta työnantajalla on myös vastuu esittämästään tulkinnasta ja jos tulkinta sittemmin vahvistetaan virheelliseksi, on työnantajan korvattava työntekijälle tästä mahdollisesti aiheutunut vahinko.

Työsopimuslaissa tänä vuonna merkittäviä muutoksia

Työsopimuslaki on painoarvoltaan merkittävin työelämää säätelevä laki ja se sisältää säännöksiä mm. työsuhteen osapuolten yleisistä oikeuksista ja velvollisuuksista, työsopimuksen muodosta, kestosta ja päättämisestä. Työsopimuslakiin on vuonna 2017 tehty merkittäviä muutoksia mm. koeajan kestoon, määräaikaisen työsopimuksen perusteisiin ja irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuuteen. Näistä on kerrottu tarkemmin Ekonomi-lehtemme tämän vuoden toisessa numerossa.

Työsopimuslaissa on myös määritelty työsopimussuhteen tunnusmerkit, joiden perusteella arvioidaan, onko osapuolten välillä ylipäätänsä työsopimussuhde vai jonkinlainen toimeksianto- tai konsulttijärjestely. Työelämän yleisen lainsäädännön soveltuminen edellyttää luonnollisesti, että kyseessä on työsopimussuhde.

Muita keskeisiä työelämän lakeja ovat mm. yhteistoimintalaki, työaikalaki, vuosilomalaki, työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki, tasa-arvolaki sekä laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Lainsäädännön lisäksi työsuhdetta voi säännöttää myös normaali tai yleissitova työehtosopimus.

Lakien ja työehtosopimusten soveltamisesta

Työehtosopimuksen normaalisitovuudesta on kyse, kun työnantajayhteisö on järjestäytynyt alansa työnantajaliittoon ja on tämän johdosta velvollinen noudattamaan oman alansa työehtosopimusta. Jos valtakunnallinen työehtosopimus on asianomaisella alalla kattava (työnantajaliittoon kuuluvien työnantajien palveluksessa on vähintään 50 % alan kaikista työntekijöistä) voidaan työehtosopimus vahvistaa yleissitovaksi. Käytännössä yleissitovuus tarkoittaa sitä, että alalla toimivan järjestäytymättömänkin työnantajan on työsuhteissa noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä. Lisäksi työehtosopimuksen noudattaminen voi perustua myös siihen, että osapuolet ovat sopineet siitä työsopimuskirjauksella.

Työelämän lakeja ja työehtosopimuksia sovellettaessa on syytä muistaa, että valtaosa säädöksistä on ns. pakottavaa oikeutta. Esimies ja työntekijä eivät voi työsopimuksella sopimalla poiketa pakottavasta säännöksestä. Esimerkiksi varsin tavallinen kirjaus siitä, ettei työsuhteessa noudateta työaikalakia on pätemätön, ellei työntekijä tosiasiallisesti ole sellaisessa asemassa tai työssä, että hän työaikalain poikkeussäännöksen nojalla jää lain soveltamisen ulkopuolelle. Tällöin työaikalain ulkopuolelle jääminen perustuu työaikalain säännökseen, jossa on määritelty lain ulkopuolelle jäävät työt ja tehtävät, eikä niinkään työsopimuskirjaukseen.

Työelämän lainsäädäntö ja yleissitovat työehtosopimukset ovat yleisesti saatavilla valtion säädöstietopankki Finlexissä osoitteessa www.finlex.fi. Säädöstietopankista löytyvät myös työtuomioistuimen tuomiot ja korkeimman oikeuden ennakkopäätökset, jotka linjaavat merkittävällä tavalla työelämän lakien ja työehtosopimusten tulkitsemista.

Oikeudelliset palvelumme tukevat ekonomi-esimiehiä tai -yrittäjiä työelämän oikeuskysymyksissä. Työnantajaneuvontamme palvelee arkisin klo 9.00 – 16.00 numerossa 020 692 923.

Jan Degerlund
Lakiasiainjohtaja

19.12.2017
 
Valitse Lehti
Ekonomi 06 : 2013